Úspech a neúspech

Úspech a neúspech Murray konceptualizoval v rámci výkonu dve hlavné potreby, potrebu dosiahnuť úspech a potrebu vyhnúť sa neúspechu. Potrebu dosiahnuť úspech charakterizuje túžba a orientácia zameraná na dosiahnutie úspechu v určitej oblasti. Potreba vyhnúť sa neúspechu odráža túžbu nezažiť zlyhanie vo výkonovej situácii. Úspech – je pozitivní výsledek snahy jednotlivca alebo skupiny o dosiahnutia […]

Read more
HIERARCHICKÝ MODEL VÝKONOVEJ MOTIVÁCIE

Model výkonovej motivácie Pri komplexnom pohľade na vedecké skúmanie výkonovej motivácie môžeme identifikovať niektoré odlišné pohľady na jej konceptualizáciu. Klasický pohľad reprezentovaný McClellandom a Atkinsonom považoval globálne motivačné dispozície za hlavný explanačný konštrukt výkonovej motivácie. Táto koncepcia pracovala s dvomi hlavnými motivačnými dispozíciami, ktorými sú snaha dosiahnuť úspech a strach z neúspechu. Na rozdiel od […]

Read more
Klasické koncepcie výkonovej motivácie

Existujú viaceré definície a konceptualizácie motivácie. Najčastejšie býva motivácia charakterizovaná ako proces energetizácie a usmerňovania chovania. V tomto poňatí vyjadruje motivácia vlastne psychologické príčiny chovania jedinca. Ak si v spojení s našim chovaním kladieme otázku prečo, pravdepodobne sa v úvahách dostaneme do oblasti motivácie. Štúdium motivácie nám teda pomáha odpovedať na otázku prečo sa chováme […]

Read more
Výkonová motivácia

Motivácia „Pojem motivace má svůj původ v latinském slovese movere, které znamená hýbat. Pro slovo motiv existuje výstižný český ekvivalent pohnutka. Motivaci lze definovat jako souhrn všech intrapsychických dynamických sil neboli motivů, které zpravidla aktivizují a organizují chování i prožívání s cílem změnit existující neuspokojivou situaci nebo dosáhnout něčeho pozitivního.“ Motív- chovanie alebo jednanie určené […]

Read more