Malé a stredné podniky sa sústreďujú prevažne na dosiahnutie dvoch druhov cieľov:

1. Ciele orientované na zisk – podniky sa zameriavajú na dosiahnutie čo najväčšieho zisku v čo najkratšej dobre,

2. Ciele orientované primárne na trh a až sekundárne na ziskovosť – prvoradým cieľom podniku je dosiahnutie určitého podielu na trhu a z toho vyplývajúci dlhodobý rast.
Súbor transformačných procesov zabezpečujúcich tieto ciel nazývame podnikateľská funkcia. Je to súbor aktivít, ktorý je prednostne orientovaný na podnikateľský úspech a obmedzení podnikateľského rizika.

Hierarchicky sa funkcie malých a stredných podnikov členia nasledovne:
Výrobná – je to súbor výrobných transformačných procesov, pri ktorých sa pretvárajú výrobné faktory na výrobky, či služby s konkrétnymi úžitkovými vlastnosťami. Súčasťou výrobnej funkcie sú:

• Výskumno vývojová funkcia
Investičná funkcia
• Funkcia údržby a opráv
• Funkcia prípravy výroby a podobne…

Obchodná funkcia – je takým transformačným procesom, ktorým sa realizuje obeh na vstupoch a výstupoch podniku. Jej prejavom je efektvna obchodná činnosť v podobe nákupu a efektívna realizácia v podobe predaja. Pomocnými funkciami sú:
• Funkcia nákupu
• Funkcia predaja
• Funkcia reklamy…

Ekonomická funkcia – má podobu hodnototvorného procesu. Jej výsledkom je tovar s cenou, ktorú uznáva trh. Pomocné funkcie ekonomickej funkcie sú:
• Funkcia financovania
• Funkcia účtovná
• Mzdová funkcia …

Sociálna funkcia – je súborom aktív kolektívu zamestnancov, orientovaných nielen na uspokojovanie ich sociálnych potrieb, ale aj na uspokojovanie potrieb samosprávnych územných celkov a tvorby infraštruktúry. Pomocné funkcie:
• Funkcia vzdelávacia
• Funkcia bytová
• Zdravotnícka funkcia
• Zamestnanecká funkcia…

Právna funkcia – je takým prvkom transformčného procesu, v ktorom sa právne vzťahy s okolím podniku transformujú do podnikových predpisov, s cieľom vytvoriť z podniku právne dokonalý fungujúci celok. Pomocné funkcie:
• Funkcia pracovno-právna
• Hospodársko-právna funkcia.

Podľa národohospodárskeho hľadiska sa členia na:

Spoločenskámalé a stredné podniky pomáhajú budovať demokratický a tým aj slobodný pluralitný spoločenský systém. Dávajú každému občanovi možnosť slobodne sa rozhodnúť či sa stane ich zamestnancom. Dávajú tak možnosť realizovať svoje plány. Sú stabilizátorom demokracie.

Hospodárska – malé a stredné podniky prispievajú k zachovaniu konkurencieschopnosti trhu poskytovaním slobodnej voľby pre účastníkov trhu.

Dodávateľská – malé a stredné podniky sa stali dodávateľmi a subdodávateľmi tovarov a služieb nielen pre konečných spotrebiteľov ale aj pre podniky vo významných odvetviach. Sú schopné veľmi rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam na trhu.

Štrukturálna – tieto podniky svojou flexibilitou a štrukturálnou adaptabilitou, schopnosťou rýchlejšie využívať nové technológie, znižujú regionálne rozdiely v pracovných príležitostiach, dôchodkov, v zásobovaní, v ponuke služieb a dopravy a tým prispievajú k rovnomernejšiemu a proporcionálnejšiemu rozvoju celej ekonomiky.

Zamestnávateľská – je všeobecne známa pozitívna funkcia pri udržovaní existujúcich pracovných miest a pri tvorbe nových pracovných príležitostí. Tieto podniky dokázali absorbovať množstvo pracujúcich prepustených z veľkých štátnych podnikov v období transformácie.

Inovačná a kultúrna – inovačná funkcia je veľmi dôležitou oblasťou aktivity malých a strených podnikov. Tieto podniky pripisujú väčší význam inováciám výrobkovým ako inováciám procesným. Inovačná činnosť je typická v tých priemyselných odvetviach ktoré sa nachádzajú v počiatočných fázach životného cyklu.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *