To, čo pôsobí, zväčša býva skryté pod povrchom. Až na základe jeho výsledkov možno spätne usúdiť, či podnikový manažér spustil ten správny proces. Problém však spočíva v tom, že celý podnik je postavený na meraní výsledkov, pretože energetické procesy stojace za nimi nie sú vyjadriteľné v peniazoch a teda sú pre účtovníka nemerateľné. Gerhard Seidel

Reakcie spoločnosti

Reakcie  na  zvýšenú  náročnosť  úspešnej  podnikateľskej  činnosti sa začali  predovšetkým objavovať v zázemí empirických prístupov  – najmä  rozborom úspešných  i neúspešných  firiem, rozborom   víťazstiev  i   chýb  v   podnikateľských  akciách.

Zdôrazňujeme, že rozbor chýb je  v súčasnej dobe v manažérskej literatúre   rovnoprávny  s   hodnotením  úspešnej  manažérskej praxe.    Pokiaľ ide o pochopiteľný záujem odborníkov o odporučenia „ako  byť  úspešný“,  potom  je  zvláštna  pozornosť  venovaná pragmatickým  odporučeniam  vedieť   riadiť  kľúčové  oblasti, venovať  sa veciam  podstatným.  Typické  sú dva  smery týchto doporučení :

–  rôzne   varianty  tzv.  rozhodných   alebo  kritických faktorov úspechu,

– odporučenia  významných   manažérov  samotných,  ktorí autoritou svojho vlastného úspechu dokážu presvedčiť prakticky orientovaných   vedúcich  pracovníkov   lepšie  než  ľubovoľné teoretické pojednania. Pokiaľ ide  o prístupy prvej  skupiny, sú ilustrované  na dvoch koncepciách, ktoré sú dnes v USA značne rozšírené :

  1. a) koncepcia „7S“,
  2. b) koncepcia  „kritických  faktorov  úspechu“  (Critical Success Factors – CSF)