Analýza Apple

Marketingový plán predstavuje určitý záväzok podniku k zvolenej stratégii. Nie je to iba formalita, ktorá slúži ako povrchný dokument pre externých finančných podporovateľov alebo dodávateľov, ale má byť skutočným nástrojom pre zodpovedanie všetkých otázok súvisiacich s obsahovou štruktúrou marketingového plánu a poskytovať určité návody počas celého plánovacieho obdobia. Porter navrhol tri generické podnikateľské stratégie, ktorými […]

Čítať viac
SVETOVÉ HOSPODÁRSTVO V OBCHODE

Rozvoj výrobkov Vedecko-technický rozvoj a jeho prienik do výroby bežných spotrebných výrobkov, potravín, rozvoj služieb a informatiky znamenal vznik rozsiahlej cenovej diferenciácie a nerovnomerného cenového vývoja v rovnakých tovarových skupinách výrobkov. Tieto výrobky odrážali úroveň, kvalitu ochrannej známky, dizajn, módnosť tovaru, goodwil výrobcov a iné technicko-úžitkové vlastnosti a s tým súvisiace služby. Nerovnomerný cenový vývoj sa […]

Čítať viac
POSLEDNÁ FÁZA RASTU (1987 – doteraz)

Rozvoj hospodárstva Rozvoj svetového hospodárstva v tejto fáze je charakteristický rozpadom ideologicky a ekonomicky bipolárneho svetového hospodárstva a obnovou jeho trhového postavenia. Uvoľnili sa obrovské finančné a kapitálové zdroje a tak sa mohli presunúť do tých oblastí, do ktorých to bolo potrebné alebo v ktorých priniesli najväčší benefit. Napriek mnohým krízovým javom sa vývoj svetového hospodárstva v tejto […]

Čítať viac
ZRÚTENIE OPEC TRHU V OBCHODE

Opec trh Keď sa v prvej polovici 80.rokov zrútil trh OPEC, takmer všetky rozvojové krajiny sa dostali do zložitej situácie. Rozvojové programy, ktoré sa ukazovali ako rentabilné a väčšina z nich sa budovala na cenovom boome surovinového exportu sa rozpadli. Vplyv na to mali vysoké úrokové miery, ktoré zväčšili zadĺženosť krajín a následne aj ich kúpnu silu. […]

Čítať viac
STAGNÁCIA OBCHODU

Stagnácia obchodu Ukončenie obdobia súvisiaceho so stagnáciou a následným pádom cien ropy sa premietlo do hlbokej recesie väčšiny krajín okrem Japonska. Na dopady prvého a druhého ropného šoku sa pomerne rýchlo adaptovalo napr: Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Japonsko, USA a Veľká Británia. Zásadné zmeny vo svetovom hospodárstve boli zaznamenané v 80.rokoch a väčšina z nich sa premietla […]

Čítať viac
Čo je to vlastne úspech?

Charakteristika úspechu Úspech je výsledkom  spoločenského správania, dá sa k nemu dopracovať rôznymi metódami a do istej miery ho aj dedíme. Záverom  k  často  diskutovanému  súboru otázok „faktorov podnikateľského    úspechu“    naznačíme    vlastnú    syntézu predpokladov podnikateľského úspechu. Predpokladá   sa,   že   prvou   rozhodujúcou  podmienkou podnikateľského  prežitia  firmy  je  vedieť  efektívne predať svoje výrobky a služby. Preto musí byť v […]

Čítať viac
KOMERČNÉ BANKY

Komerčné banky Komerčné banky predstavujú podnikateľské subjekty zamerané na obchodovanie s kapitálom v peňažnej forme. Komerčné banky predstavujú sieť spoločností, k členeniu ktorých možno pristupovať z rôznych hľadísk. Najčastejšie sa používa členenie podľa : a) vlastníckeJ formy b) zamerania činnosti Podľa vlastníckej formy sú to : štátne banky – kde vlastníkom je štát, kde má štát kontrolný balík akcií, […]

Čítať viac
OBCHOD V POVOJNOVOM OBDOBÍ

Povojnové obdobie V povojnovom období sa svetový obchod vyvíjal podstatne rýchlejšie ako HDP, čo malo za následok oslabenie štruktúry obchodu vo vzťahu k vývozcom surovín a ich importnej schopnosti. Toto oslabenie trvalo až do konca roku 1974, kedy v dôsledku ropných šokov výrazne vzrástol podiel tejto komoditnej skupiny na celkovej medzinárodnej výmene. Od roku 1960 vzrástol aj predstih […]

Čítať viac
Koncepcia kritických faktorov úspechu

Faktory úspechu Kritické faktory úspechu (Critical Success Factors) sú také podnikové oblasti, ktoré zabezpečujú podniku konkurenčnú výkonnosť. V prípadovej štúdii bolo analyzovaných pätnásť významných firiem a až štrnásť z nich definovalo tieto kritické faktory úspechu: spokojnosť zákazníka, kvalita, dodanie produktu, spokojnosť zamestnancov, produktivita, finančná výkonnosť, bezpečnosť, environmentálno–sociologická výkonnosť. Určenie kľúčových oblastí priťahuje veľkú pozornosť manažmentu […]

Čítať viac
BANKOVÝ SYSTÉM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Systém bánk v SR Zložitý a rozsiahly bankový systém potrebuje ,,riadenie“, ktoré by vykonávalo funkcie, ktoré budú zárukou nepretržitého fungovania celej bankovej sústavy. Takmer vo všetkých krajinách je to centrálna banka. Poznáme dva druhy bankových sústav: 1. jednostupňová banková sústava 2. dvojstupňová banková sústava jednostupňová – banková sústava, pri ktorú je charakteristická existencia jedinej inštitúcie, ktorá […]

Čítať viac