Alderferova teória motivácie ERG zameraná na obsah

Ľudské potreby sú zoskupené do troch úrovní (potreby existenčné – Existencie needs, potreby vzájomných vzťahov – Relatednes needs, potreby rastu – Growth needs), pričom nedostatok sa môže prejavovať u viacerých potrieb súčasne, v rôznom smere podľa úrovní. Eliminuje požiadavku uspokojovania potrieb od najnižších po najvyššie. Alderferova teória sa zaoberá ľudskými potrebami a ich dôležitosťou, no […]

Čítať viac
Maslowova teória motivácie zameraná na obsah

Podľa Adaira, predsedu Leadership Studies United Nations System Staff College v Turine, žiadna teória o motivácii nemala na myslenie manažérov taký vplyv ako hierarchia potrieb Abrahama Maslowa. Jej základ tvorí predstava, že človek nie je motivovaný vonkajšími podnetmi ako je odmena a trest, ale vnútorným programom potrieb. Tieto potreby vytvárajú určité súbory. Ak je jeden […]

Čítať viac
Teórie motivácie

Motívom ľudského správania je teda napĺňanie potrieb, pričom základnými zložkami tohto procesu je odstraňovanie nepríjemných pocitov a navodzovanie pocitov príjemných. Motivácia spočíva v nájdení harmónie medzi tým, čo konkrétny človek pociťuje ako svoje vnútorné potreby, a tým, čo by mal pre firmu vykonávať. Zlaté pravidlo motivácie by sme mohli formulovať asi takto: Neprerábajte ľudí k […]

Čítať viac
Model sebarealizácie podľa Edgara Scheina

Obidva doteraz spomínané modely uvádzali, že sa ľudia usilujú uspokojiť rozličné potreby, či už ekonomické alebo sociálne. Podľa Maslowa je nesmierne dôležitá potreba sebarealizácie – potreba naplnenia svojich schopností a potenciálu, túžba rásť. Toto konštatovanie viedlo k preformulovaniu toho, čo motivuje ľudí. Ťažisko manažmentu sa presúva na pomoc ľuďom pri hľadaní ich schopností. Úlohou ľudí […]

Čítať viac
Sociálny model podľa Edgara Scheina

Koncom 20. storočia prebiehali v Harwthorne rozličné druhy štúdia zamerané na to, aby odhalili vplyvy rozličných faktorov na produktivitu práce. Zistilo sa, že zvýšenie produktivity bolo vyvolané novými sociálnymi vzťahmi, ktoré sa vytvorili medzi pracovníkmi, ich nadriadenými a výskumným tímom. Výskum ukázal aj to, že ľudia pozitívne reagujú na to, keď sa im venuje pozornosť […]

Čítať viac
Racionálno ekonomický model podľa Edgara Scheina

Podľa racionálno-ekonomického modelu ľudí motivujú v prvom rade ich vlastné záujmy. Konajú tak, aby maximalizovali svoje finančné a materiálne odmeny. Z toho vyplýva, že úsilie ľudí možno do značnej miery ovplyvňovať prideľovaním alebo odoberaním finančných odmien. Základ tvorí teória vychádzajúca z nasledujúcich predpokladov o zamestnancoch: majú sklon k pasivite majú rôznorodé psychologické motívy majú sklon […]

Čítať viac