Externé zdroje financovania

Na financovanie podnikových aktivít sa často využívajú externé zdroje. Za externé zdroje financovania sa považujú všetky zdroje, ktoré do podniku prichádzajú zvonka od iných subjektov a to bez ohľadu na to či ide o majiteľa, iné podniky, banky, poisťovne alebo dokonca štát. Externé zdroje financovania • Vklad majiteľa – základným externým zdrojom, ktorým podnik získava […]

Read more
STRATEGICKÝ MANAŽMENT AKO PROCES, MODEL STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU

Strategický manažment V posledných vývojových etapách je strategický manažment vnímaný ako ucelený a nepretržitý proces vytvárania strategických plánov a zámerov a implementácie v podmienkach neustále sa meniaceho prostredia, čo možno vidieť na Obrázku 4. Proces je zložený zo štyroch samostatných fáz, ktoré však samostatne nemôžu fungovať. Fázy procesu strategického manažmentu: Aby tento proces fungoval, je […]

Read more
Teória a koncepcia medzinárodného obchodu

Vyznam teorie MO v procese globalizacie a integracie Teórie MO sa javia ako výlučne teoretická záležitosť. Praktické využitie teórií MO vyplýva z toho čím sa zaoberajú: – celková hospodárska politika – zahraničná hospodárska a obchodná politika – činnosť integračných orgánov – regulovanie zložitých procesov prepojenia trhových ekonomík, činnosť medzinárodných organizácií ako WTO, IMF Slúžia ako […]

Read more
Úspech a neúspech

Úspech a neúspech Murray konceptualizoval v rámci výkonu dve hlavné potreby, potrebu dosiahnuť úspech a potrebu vyhnúť sa neúspechu. Potrebu dosiahnuť úspech charakterizuje túžba a orientácia zameraná na dosiahnutie úspechu v určitej oblasti. Potreba vyhnúť sa neúspechu odráža túžbu nezažiť zlyhanie vo výkonovej situácii. Úspech – je pozitivní výsledek snahy jednotlivca alebo skupiny o dosiahnutia […]

Read more
Finančné zdroje malých a stredných podnikov

Zdroje v malých a stredných podnikoch V malých a stredných podnikoch sa financovanie orientuje na využitie všetkých dostupných zdrojov, pretože trpia chronickým nedostatkom kapitálu. Majú tiež obmedzený prístup k niektorým finančným zdrojom, predovšetkým kvôli vysokej rizikovosti a ich krátkej životnosti. Na prelome tisícročí bolo financovanie a absencia možností financovania malých a stredných podnikov jednou z […]

Read more
Aktuálna situácia v oblasti rozvoja strategického manažmentu

Spojením dvoch škôl resp. prístupov, ktorých predstaviteľmi sú na jednej strane Igor Asnoff a na druhej strane Henry Mintzberg vzniknú štyri prístupy strategického manažmentu, ktoré sú usporiadané v dvojfaktorovej matici: • racionálne plánovanie, • logický inkrementalizmus, • riadené spoznávanie, • spontánna stratégia. Pred definovaním jednotlivých prístupov je potrebné definovať cieľovú a procesnú orientáciu. Cieľová orientácia […]

Read more
Fázy vývoja strategického manažmentu podľa Gluecka, Kaufmana a Wallecka

Fázy strategického manažmentu Tieto fázy boli sformulované na základe etáp: – finančné plánovanie, – dlhodobé plánovanie, – environmentálne plánovanie, – integrované strategické plánovanie. Fázy strategického manažmentu: Najdôležitejšou funkciou finančného plánovania je krátkodobé riadenie, ktoré sa sústreďuje najmä na rozpočtovníctvo a finančnú kontrolu. Je najnižšou fázou vo vývoji strategického manažmentu a súčasne minimom, bez ktorého sa […]

Read more
Svetové hospodárske prostredie a medzinárodné podnikanie

Význam svetového hospodárskeho prostredia (SHP) pre medzinárodné podnikanie SH – zložitý celosvetový organizmus ekonomicko- politickej povahy, tvorený ekonomickými komplexmi a vzťahmi medzi nimi predstavuje reálne prostredie pre MP firiem aj pre vývoj ekonomík. Ekonomický komplex, ako základný prvok, subjekt SH , disponuje 8 znakmi: 1. Prírodné podmienky (dané prírodou- suroviny) 2. Ekonomické podmienky (dané činnosťou […]

Read more
HIERARCHICKÝ MODEL VÝKONOVEJ MOTIVÁCIE

Model výkonovej motivácie Pri komplexnom pohľade na vedecké skúmanie výkonovej motivácie môžeme identifikovať niektoré odlišné pohľady na jej konceptualizáciu. Klasický pohľad reprezentovaný McClellandom a Atkinsonom považoval globálne motivačné dispozície za hlavný explanačný konštrukt výkonovej motivácie. Táto koncepcia pracovala s dvomi hlavnými motivačnými dispozíciami, ktorými sú snaha dosiahnuť úspech a strach z neúspechu. Na rozdiel od […]

Read more
Cieľe a funkcie malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky sa sústreďujú prevažne na dosiahnutie dvoch druhov cieľov: 1. Ciele orientované na zisk – podniky sa zameriavajú na dosiahnutie čo najväčšieho zisku v čo najkratšej dobre, 2. Ciele orientované primárne na trh a až sekundárne na ziskovosť – prvoradým cieľom podniku je dosiahnutie určitého podielu na trhu a z toho vyplývajúci […]

Read more