HIERARCHICKÝ MODEL VÝKONOVEJ MOTIVÁCIE

Model výkonovej motivácie Pri komplexnom pohľade na vedecké skúmanie výkonovej motivácie môžeme identifikovať niektoré odlišné pohľady na jej konceptualizáciu. Klasický pohľad reprezentovaný McClellandom a Atkinsonom považoval globálne motivačné dispozície za hlavný explanačný konštrukt výkonovej motivácie. Táto koncepcia pracovala s dvomi hlavnými motivačnými dispozíciami, ktorými sú snaha dosiahnuť úspech a strach z neúspechu. Na rozdiel od […]

Čítať viac
Cieľe a funkcie malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky sa sústreďujú prevažne na dosiahnutie dvoch druhov cieľov: 1. Ciele orientované na zisk – podniky sa zameriavajú na dosiahnutie čo najväčšieho zisku v čo najkratšej dobre, 2. Ciele orientované primárne na trh a až sekundárne na ziskovosť – prvoradým cieľom podniku je dosiahnutie určitého podielu na trhu a z toho vyplývajúci […]

Čítať viac
Svetové hospodárske prostredie

Firemné motivácie zapájania do MO Rozšírenie obratu firmy (expanzia predaja) – je limitovaná potenciálnym počtom zákazníkov, ich kúpyschopnosťou, postavením firmy vo vzťahu ku konkurencii a kvalitou produkcie či služieb ktoré firma na trhu ponúka. Získavanie zdrojov – distribútori využívajú komparatívne prednosti jednotlivých národných ekonomík, chcú umožniť diverzifikované možnosti nákupu z hľadiska sortimentu, ceny Diverzifikácia predaja […]

Čítať viac
Klasické koncepcie výkonovej motivácie

Existujú viaceré definície a konceptualizácie motivácie. Najčastejšie býva motivácia charakterizovaná ako proces energetizácie a usmerňovania chovania. V tomto poňatí vyjadruje motivácia vlastne psychologické príčiny chovania jedinca. Ak si v spojení s našim chovaním kladieme otázku prečo, pravdepodobne sa v úvahách dostaneme do oblasti motivácie. Štúdium motivácie nám teda pomáha odpovedať na otázku prečo sa chováme […]

Čítať viac
Definícia malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky Malé a stredné podniky sú v transformujúcich sa krajinách považované za stabilizačný faktor, ktorý prispieva k riešeniu ekonomických, politických a spoločenských problémov. Práve tieto podniky sú v trhovej ekonomike považované za najpružnejšie a najefektívnejšie. Malé a stredné podniky sú tie, ktoré nemajú verejne obchodovateľné akcie a v ich prípade neexistuje záujem […]

Čítať viac
Vývojové etapy strategického manažmentu

Stupňe a progresy Tak ako každá veda, resp. vedný odpor, tak aj strategický manažment prechádzal rôznymi stupňami progresu. Za obdobie vzniku strategického manažmentu možno pokladať 50-te roky 19. storočia, pričom nosnými zmenami chápania strategického manažmentu v jednotlivých obdobiach boli zmeny v konkurenčnom prostredí podnikov a v samotnom vývoji podnikov. Základom prvej vývojovej etapy (50-te a […]

Čítať viac
Svetové hospodárstvo a jeho vývojové tendencie

Svetové hospodárstvo a jeho vývojové tendencie Základom je rýchly rast produktivity práce v období industriálnej ekonomiky. Rast produktivity práce je spájaný s medzinár. deľbou práce a rozvojom medz. obch. Hnacou silou bol obchod, kt. umožnil rýchlejšie získavanie zdrojov a akumuláciu kapitálu, aby sa mohla rozvíjať priemyselná výroba. Svetové hospodárstvo sa sformovalo koncom 18. storočia a […]

Čítať viac
Vymedzenie, funkcie a finančné zdroje malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky sú v transformujúcich sa krajinách považované za stabilizačný faktor, ktorý prispieva k riešeniu ekonomických, politických a spoločenských problémov. Práve tieto podniky sú v trhovej ekonomike považované za najpružnejšie a najefektívnejšie. Malé a stredné podniky sú tie, ktoré nemajú verejne obchodovateľné akcie a v ich prípade neexistuje záujem zo strany spoločnosti, štátu […]

Čítať viac
Peniaze v trhovej ekonomike

Peniaze v ekonomike Peniaze sú tovarom vseobecneho ekvivalentu, lebo je možne za ne vymienať akékoľvek druhy tovarov. Vznikli evolucnym vyojom ako prirodzeny vysledok rozvoja vyroby, delby prace a vymeny tovarov. Vyvyjali sa postupne od vymeny tovarov za platno cez vymenu za kovove zlate, alebo strieborne mince (islo o plnohodnotne peniaze). V sucastnosti sa peniaze pouzivaju […]

Čítať viac
Výkonová motivácia

Motivácia „Pojem motivace má svůj původ v latinském slovese movere, které znamená hýbat. Pro slovo motiv existuje výstižný český ekvivalent pohnutka. Motivaci lze definovat jako souhrn všech intrapsychických dynamických sil neboli motivů, které zpravidla aktivizují a organizují chování i prožívání s cílem změnit existující neuspokojivou situaci nebo dosáhnout něčeho pozitivního.“ Motív- chovanie alebo jednanie určené […]

Čítať viac