Odkaz Apple

Zapamätateľný odkaz:  TV reklama pomaly ustupuje a informácie sa teraz získavajú cez web. Keď navštívite webstránku spoločnosti, musíte odísť s myšlienkou na ňu. Musí na nej byť zapamätateľný odkaz, ktorý sa vám uloží v hlave. Iba tak môžete zmienku o nej ďalej rozširovať. Apple marketing nie je o zachytení prvých zákazníkov, ale o pomoci prvým […]

Čítať viac
Stratégia marketingu firmy Apple

Produkty Apple sú charakteristické jednoduchým, intuitívnym užívateľským rozhraním a štýlovým, čistým dizajnom. Apple sa tak nesnaží byť značkou pre každého, no súčasne sa jej darí byť značkou, ktorú chcú mnohí. Vďaka prepracovanému dizajnu a vysokej spoľahlivosti sa Applu podarilo zadefinovať si svoju pozíciu na trhu a vo vnímaní zákazníkov. Táto značka sa snaží byť unikátna, individuálna […]

Čítať viac
Princíp fungovania Apple

„Hľadajme u (ne)zákazníkov“ Apple v posledných rokoch uviedol niekoľko úspešných výrobkov a služieb, ktoré neboli určené len ich dovtedajším zákazníkom, ale aj úplne iným segmentom. Apple nikdy predtým nevyrábal prehrávače hudby, vydal mp3 prehrávač iPOD, ktorý sa stal svetovým štandardom. Nikdy nepôsobil na trhu mobilných telefónov, ich iPhone sa stal najúspešnejším projektom v tejto oblasti. Rovnako […]

Čítať viac
Stratégia spoločnosti Apple a odhaľovanie príležitosti

Steve Jobs sa stal ikonou úspešnosti posledných rokov. Zaslúžil si to najmä tým, že dokázal priviesť firmu Apple do pozície svetového technologického lídra. Dnes, keď na trhu vysoko prevažuje ponuka nad dopytom, a chcete si v USA kúpiť tablet iPAD, tak musíte prísť skoro ráno pred ešte zatvorenú predajňu a postaviť sa do radu a […]

Čítať viac
Makroprostredie Apple

Demografické prostredie Demografické prostredie má pre marketingových pracovníkov najväčší význam, lebo sa týka ľudí a ľudia tvoria trhy. Medzi najdôležitejšie demografické trendy vo všeobecnosti patri: zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľstva, v počte členov rodiny, v geografickom rozložení populácie, vo vzdelaní a v pracovnom postavení. Sledovanie vývoja populácie a jeho analýza je nevyhnutnou súčasťou stratégie segmentácie […]

Čítať viac
Mikroprostredie Apple

Medzi interné mikroprostredie patrí firma a jej organizačná štruktúra, t.j. všetky organizačné útvary podniku. Externé mikroprostredie vytvára firemný trh, čiže zákazníci, ďalej dodávatelia, marketingový sprostredkovatelia, konkurenti a verejnosť. Apple  vlastníci majú záujem o maximalizáciu zisku, čiže chcú dosahovať vyššie výnosy ako náklady, ktoré boli vo forme vložených finančných prostriedkov do podnikania. Dodávatelia Spoločnosť Apple spolupracuje […]

Čítať viac
Spoločnosť Apple

Charakteristika: Apple Incorporation je americká technologická spoločnosť založená v roku 1974 v Silicon Valley, v meste Cupertino v Kalifornii, USA. Hlavným programom spoločnosti je výroba a vývoj osobných počítačov Macintosh a ich programového vybavenia, výroba a vývoj osobného hudobného prehrávača iPod a predaj hudby, televíznych relácií a filmov prostredníctvom internetového obchodu Itunes Store. Prvých tridsať […]

Čítať viac
Analýza Apple

Marketingový plán predstavuje určitý záväzok podniku k zvolenej stratégii. Nie je to iba formalita, ktorá slúži ako povrchný dokument pre externých finančných podporovateľov alebo dodávateľov, ale má byť skutočným nástrojom pre zodpovedanie všetkých otázok súvisiacich s obsahovou štruktúrou marketingového plánu a poskytovať určité návody počas celého plánovacieho obdobia. Porter navrhol tri generické podnikateľské stratégie, ktorými […]

Čítať viac
Čo je to vlastne úspech?

Charakteristika úspechu Úspech je výsledkom  spoločenského správania, dá sa k nemu dopracovať rôznymi metódami a do istej miery ho aj dedíme. Záverom  k  často  diskutovanému  súboru otázok „faktorov podnikateľského    úspechu“    naznačíme    vlastnú    syntézu predpokladov podnikateľského úspechu. Predpokladá   sa,   že   prvou   rozhodujúcou  podmienkou podnikateľského  prežitia  firmy  je  vedieť  efektívne predať svoje výrobky a služby. Preto musí byť v […]

Čítať viac
Koncepcia kritických faktorov úspechu

Faktory úspechu Kritické faktory úspechu (Critical Success Factors) sú také podnikové oblasti, ktoré zabezpečujú podniku konkurenčnú výkonnosť. V prípadovej štúdii bolo analyzovaných pätnásť významných firiem a až štrnásť z nich definovalo tieto kritické faktory úspechu: spokojnosť zákazníka, kvalita, dodanie produktu, spokojnosť zamestnancov, produktivita, finančná výkonnosť, bezpečnosť, environmentálno–sociologická výkonnosť. Určenie kľúčových oblastí priťahuje veľkú pozornosť manažmentu […]

Čítať viac