Súčasťou tejto analýzy bude aj porovnanie vnútornej hodnoty a ceny akcie na trhu. Jej hlavným zámerom bude stanoviť objektívnu cenu akcie  a sledovať, či je na trhu nadhodnotená/podhodnotená .

Na základe takejto analýzy možno z časti predpovedať vývoj akcie do budúcna. Táto metóda vychádza z predpokladu že trhová cena je len osciláciou okolo vnútornej hodnoty akcie. Ak je trhová cena nižšia ako vnútorná hodnota, znamená to, že akcia je podhodnotená, naopak ak je trhová cena vyššia ako vnútorná hodnota znamená to, že akcia je nadhodnotená. Podhodnotenie akcie trhom je signálom k ich nákupu, čo spôsobuje rast ich trhovej hodnoty. Nadhodnotenie akcie je impulzom na predaj akcií a vedie k znižovaniu ceny akcie.

Vnútorná hodnota akcie spoločnosti Microsoft Corporation je 23,6028. Súčasná trhová hodnota akcií je 21,50 dolára/ks. Z toho možno povedať, že akcia je podhodnotená. Trhová hodnota by mala oscilovať okolo vnútornej hodnoty. Naším odporúčaním je v takomto prípade nakupovať akcie spoločnosti, nakoľko aj po finančnej kríze, ktorá otriasla svetom v posledných mesiacoch boli ovplyvnené trhy a spoločnosti. Aj napriek tejto finančnej kríze si spoločnosť zachovala dobré hodnoty vypočítaných ukazovateľov a podľa nášho názoru budú ceny jej akcií v budúcom období rásť. Preto je pre potenciálnych investorov výhodné akcie tejto spoločnosti nakupovať. 

Technická analýza je spôsob analýzy aktív (komodít, akcií atď.) s cieľom predikcie budúceho vývoja ich cien prostredníctvom rôznych technických metód. Technický analytik sa nezameriava na fundamentálne údaje (napr. predpoveď počasia pre komodity, stav zásob, P/E ratio, predpokladané zvýšenie/zníženie výnosov podniku atď.), ale svoju pozornosť sústreďuje takmer výlučne na cenový graf, jeho tvar a rôzne indikátory odvodené z cien podkladového aktíva a tiež objemu uskutočnených obchodov. Vychádza pri tom z myšlienky, že všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na budúci vývoj ceny aktíva, sa v danom grafe už nejakým spôsobom prejavili, keďže mnoho ľudí malo tieto správy oveľa skôr, ako prenikli na trh. Takéto informácie, ktoré môžu významne vplývať na cenu, majú pred väčšinou obchodníkov k dispozícii napr. meteorológovia, manažéri podnikov, politici atď. Ich reakcia (nákup alebo predaj aktíva) sa v danom grafe pravdepodobne už nejakým spôsobom odrazila a včasným zachytením takéhoto signálu, je možné maximalizovať zisk technického obchodníka.

Patterns (obrazce, formácie)

Patterns sú rôzne obrazce v grafe daného aktíva, ktoré predznačujú pravdepodobný budúci vývoj ceny – jej vzrast alebo pokles. Nie sú 100%-né, avšak zvyšujú pravdepodobnosť, že po vytvorení konkrétneho patternu bude buď cena pokračovať vo svojom trende, alebo naopak, predznačuje, že sa trend zmení na opačný. Medzi takéto obrazce v grafe patria napr.: hlava a ramená, obrátená hlava a ramená, dvojitý vrchol, dvojité dno, trojuholníkové formácie, okrúhly vrchol, okrúhle dno, supporty (podpora), rezistencie (odpor), trendové čiary, kanály atď.

Indikátory

Sú rôzne vzorce, ktorých výpočtom dostávame informácie najmä o tom, že je niektoré aktívum prekúpené (príliš rýchly vzrast ceny a tá preto, s veľkou pravdepodobnosťou, bude korigovaná smerom dole) alebo prepredané. Taktiež nám poskytujú informácie o tom, že cena zmenila/čoskoro pravdepodobne zmení smer a môže to byť začiatok nového silného trendu – vzrastu alebo poklesu. Technické indikátory je možné zobraziť graficky a majú väčšinou podobu krivky oscilujúcej okolo nulovej hodnoty. Medzi najpoužívanejšie indikátory v súčasnosti patria: Momentum, MACD (Moving average covergence divergence), RSI (Relative strength index), SSTO (Slow stochastic oscilator), ADX (Average directional index), CCI (Commodity channel index), W%R (Williams percentage range), Bollinger bands, A/D line (accumullation/distribution line), kombinácie kĺzavých priemerov atď.

Cieľom technickej analýzy je stanovenie nákupných alebo predajných signálov. Hodnoty potrebné pre tvorbu grafov sú: otvárací  kurz cenného papiera (Open), uzatvárací kurz (Close), najnižší kurz (Low), najvyšší kurz (High), objem (Volume).