Financovanie prostredníctvom úveru

Úverové financovanie Najvyhľadávanejšou metódou financovania podnikateľskej činnosti je financovanie prostredníctvom úveru. V tejto časti sa zameriam na bankovú sústavu a úvery o aké podnikateľ môže požiadať. Banková sústava Slovenskej Republike Na slovenskom trhu ej veľké množstvo bánk, kde malý a stredný podnikateľ môže požiadať o úver. Od vstupu do Európskej únie sa aj naša banková […]

Čítať viac
Medzinárodná a ekonomická integrácia

Podstata, príčiny a formy ekonomickej integrácie Integrácia – scelenie, zjednotenie jednotlivých častí do celku, spájanie menších elementov /zložiek/ do väčších. Ekonomická integrácia – zjednocovanie samostatných hospodárskych jednotiek fungujúcich na jednotných princípoch. Ekonomická integrácia je v užšom slova zmysle ponímaná ako medzinárodná ekonomická integrácia, teda komplex vzťahov, ktorý vyplýva z prirodzeného vývoja výrobných síl v celosvetovom […]

Čítať viac
Dotácie

Dotácie sú nenávratné zdroje financovania, sú zároveň ekonomickým nástrojom, prostredníctvom ktorého štát alebo iný územný celok podporuje presadzovanie svojich zámerov. Formy dotácií Formy a spôsoby poskytovania dotácií môžu byť rôznorodé, spravidla ich členíme na priame a nepriame. Priame dotácie znamenajú prísun peňažných prostriedkov do podniku. Môže ísť o: – príspevky pri rozbehu podnikania, – cenové […]

Čítať viac
Transnacionálne korporácie (TNK)

TNK v medzinárodnom podnikaní Podľa UNCTAD v roku 2003 na svete pôsobilo takmer 62 000 materských spoločností a 930 000 afilácií. Zahraničné afilácie TNK zamestnávali spolu viac ako 54 miliónov ľudí, podieľali sa jednou desatinou na svetovom HDP a jednou tretinou na svetovom vývoze. Najviac materských spoločností je umiestnených v RTE (rozvinuté trhové ekonomiky), najviac […]

Čítať viac
Eurofondy

Fondy V rokoch 2007 – 2013 majú aj podnikateľské subjekty možnosť získať podporu z európskych fondov na svoje projekty z rôznych oblastí. Národný strategický referenčný rámec je základným programovým dokumentom definujúcim použitie fondov EÚ v programovacom období 2007-2013. Rámec definuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Prostredníctvom jedenástich operačných programov […]

Čítať viac