Úloha medzinárodného obchodu v národnej ekonomike

Funkcie zahr. obchodu – (transformacna, parametricka, proporcionalitna) Najvýznamnejšia oblasť hospodárskeho života, jeho postavenie a rozvoj sú úzko zviazané s praktickým presadzovaním sa komparatívnych výhod, je rozhodujúcim indikátorom akcelerácie národnej ekonomiky (rastie tovarová výroba v medzinárodnom obchode). MO – ako súčasť širších vonkajších hospodárskych vzťahov je aj indikátorom do ktorého sa premieta úroveň a stav svetového […]

Čítať viac
Need affiliaton – združovanie

Združovanie Murray v roku 1938 definoval potrebu afiliace („need affiliaton“ – nAff) jako potřebu vytvářet přátelství a společenské vazby, kontaktovat se s druhými lidmi, pripojovat se k nim a žít s nimi. Je to potřeba spolupracovat s lidmi a družně s nimi konverzovat; milovat; začleňovat se do sociálních skupin. Affilacia je ďalšia potreba z Murrayho […]

Čítať viac
Externé zdroje financovania

Na financovanie podnikových aktivít sa často využívajú externé zdroje. Za externé zdroje financovania sa považujú všetky zdroje, ktoré do podniku prichádzajú zvonka od iných subjektov a to bez ohľadu na to či ide o majiteľa, iné podniky, banky, poisťovne alebo dokonca štát. Externé zdroje financovania • Vklad majiteľa – základným externým zdrojom, ktorým podnik získava […]

Čítať viac
STRATEGICKÝ MANAŽMENT AKO PROCES, MODEL STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU

Strategický manažment V posledných vývojových etapách je strategický manažment vnímaný ako ucelený a nepretržitý proces vytvárania strategických plánov a zámerov a implementácie v podmienkach neustále sa meniaceho prostredia, čo možno vidieť na Obrázku 4. Proces je zložený zo štyroch samostatných fáz, ktoré však samostatne nemôžu fungovať. Fázy procesu strategického manažmentu: Aby tento proces fungoval, je […]

Čítať viac
Teória a koncepcia medzinárodného obchodu

Vyznam teorie MO v procese globalizacie a integracie Teórie MO sa javia ako výlučne teoretická záležitosť. Praktické využitie teórií MO vyplýva z toho čím sa zaoberajú: – celková hospodárska politika – zahraničná hospodárska a obchodná politika – činnosť integračných orgánov – regulovanie zložitých procesov prepojenia trhových ekonomík, činnosť medzinárodných organizácií ako WTO, IMF Slúžia ako […]

Čítať viac