Medzinárodná a ekonomická integrácia

Podstata, príčiny a formy ekonomickej integrácie Integrácia – scelenie, zjednotenie jednotlivých častí do celku, spájanie menších elementov /zložiek/ do väčších. Ekonomická integrácia – zjednocovanie samostatných hospodárskych jednotiek fungujúcich na jednotných princípoch. Ekonomická integrácia je v užšom slova zmysle ponímaná ako medzinárodná ekonomická integrácia, teda komplex vzťahov, ktorý vyplýva z prirodzeného vývoja výrobných síl v celosvetovom […]

Čítať viac
PREDSTAVITELIA – VYKONÁVATELIA – STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU

Predstavitelia strategického manažmentu Odborníkov v oblasti strategického manažmentu, resp. jeho vykonávateľov nazývame strategický manažéri alebo stratégovia. Tak isto ako sa vyvíjal strategický manažment, postupne sa zdokonaľovali ak stratégovia, menilo sa ich vnímanie. Na základe doteraz získaných informácií, ktoré získali rôzni autori môžeme stratégov rozdeliť do týchto skupín: – intuitívni stratégovia, – stratégovia racionalisti. Intuitívny stratégovia […]

Čítať viac
STRATEGICKÝ MANAŽMENT AKO PROCES, MODEL STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU

Strategický manažment V posledných vývojových etapách je strategický manažment vnímaný ako ucelený a nepretržitý proces vytvárania strategických plánov a zámerov a implementácie v podmienkach neustále sa meniaceho prostredia, čo možno vidieť na Obrázku 4. Proces je zložený zo štyroch samostatných fáz, ktoré však samostatne nemôžu fungovať. Fázy procesu strategického manažmentu: Aby tento proces fungoval, je […]

Čítať viac
Aktuálna situácia v oblasti rozvoja strategického manažmentu

Spojením dvoch škôl resp. prístupov, ktorých predstaviteľmi sú na jednej strane Igor Asnoff a na druhej strane Henry Mintzberg vzniknú štyri prístupy strategického manažmentu, ktoré sú usporiadané v dvojfaktorovej matici: • racionálne plánovanie, • logický inkrementalizmus, • riadené spoznávanie, • spontánna stratégia. Pred definovaním jednotlivých prístupov je potrebné definovať cieľovú a procesnú orientáciu. Cieľová orientácia […]

Čítať viac
Fázy vývoja strategického manažmentu podľa Gluecka, Kaufmana a Wallecka

Fázy strategického manažmentu Tieto fázy boli sformulované na základe etáp: – finančné plánovanie, – dlhodobé plánovanie, – environmentálne plánovanie, – integrované strategické plánovanie. Vypracovanie GDPR od outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na […]

Čítať viac
Vývojové etapy strategického manažmentu

Stupňe a progresy Tak ako každá veda, resp. vedný odpor, tak aj strategický manažment prechádzal rôznymi stupňami progresu. Za obdobie vzniku strategického manažmentu možno pokladať 50-te roky 19. storočia, pričom nosnými zmenami chápania strategického manažmentu v jednotlivých obdobiach boli zmeny v konkurenčnom prostredí podnikov a v samotnom vývoji podnikov. Základom prvej vývojovej etapy (50-te a […]

Čítať viac
STRATÉGIA A STRATEGICKÝ MANAŽMENT

Strategický manažment Tento výraz ľudstvo používa už niekoľko tisíc rokov a jeho pôvod pramení z vojnovej terminológie. Jeho pôvod môžeme nájsť v gréckom slove „stratégos“, čo možno preložiť ako generál, pretože stratégos sa skladá z dvoch slov, konkrétne zo slova „stratos“ – vojsko a „ago“ – viesť, no a vojsko vedie práve generál. Môžeme tak […]

Čítať viac
Cieľ motivácie a teória podnecovať zamestnanca

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že všetko okolo manažmentu je náramne jednoduché. Stačí si prečítať základné princípy, začať myslieť v naznačených súvislostiach a úspech je zaručený. Takto to pochopiteľne nie je. Riadenie firmy ako aj motivácia zamestnancov je zložitý proces. Podmienkou kvalitnej práce zamestnancov je, aby vzdelaní a dostatočne kvalifikovaní pracovníci boli motivovaní, […]

Čítať viac
Zamestnávatelia a ich motivácia na Slovensku

Kto je na Slovensku dobrým zamestnávateľom? Zatiaľ tu neexistuje rešpektovaný rebríček firiem, aký robí na americkom pracovnom trhu časopis Fortune. Ministerstvo práce síce už jedenásť rokov vyhlasuje súťaž Zamestnávateľ ústretový k rodine, ale o súťaž nie je veľký záujem. Firmy sa môžu do súťaže samy prihlásiť, nevyhľadáva a nepreveruje ich komisia, ale aj tak o […]

Čítať viac
Proces motivácie zamestnancov v spoločnostiach

Motivačný proces zamestnancov je zložitý proces, ktorý nepozostáva iba z hmotných stimulov, prípade zabezpečenia pracovného prostredia, ale je podmienený individualitou osobnosti zamestnanca. Na druhej strane významnú úlohu v motivačnom procese zohrávajú situačné faktory, ktorým sa zamestnanec prispôsobuje a mení správanie. Motivačný proces je stále sa opakujúci cyklus, ktorý je vyvolaný potrebou na základe vnútorného motívu. […]

Čítať viac