FÁZY VÝVOJA OBCHODU

Prvá fáza rastu (1870 – 1913) Táto fáza je charakterizovaná minimalizovanými vládnymi intervenciami do hospodárskeho života, stabilným medzinárodným menovým systémom, voľným pohybom kapitálu a migráciou obyvateľstva, ako aj zavádzaním obchodných prekážok a ciel. Tie boli postupne v niektorých krajinách (Veľká Británia, Čína, Egypt, Turecko, ai.) znížené. V USA, Rusku a Brazílii boli naopak zavedené vysoké clá. Domáca […]

Čítať viac
FAKTORY PODNIKATEĽSKÉHO ÚSPECHU

To, čo pôsobí, zväčša býva skryté pod povrchom. Až na základe jeho výsledkov možno spätne usúdiť, či podnikový manažér spustil ten správny proces. Problém však spočíva v tom, že celý podnik je postavený na meraní výsledkov, pretože energetické procesy stojace za nimi nie sú vyjadriteľné v peniazoch a teda sú pre účtovníka nemerateľné. Gerhard Seidel […]

Čítať viac
Podstata, znaky a vlastnosti podniku

Vlastnosti podniku Najdôležitejším podnikateľským subjektom v trhovej ekonomike je podnik. Definícií podniku existuje v odbornej literatúre viacero. Presne definovať tak zložitý útvar ako je podnik, tak, aby bola zachytená celá jeho podstata v plnom rozsahu je problematické. V Obchodnom zákonníku sa vymedzuje podnik takto: Podnikom sa rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek […]

Čítať viac
HISTÓRIA OBCHODU A PENAZÍ

Výmenný obchod V každej spoločnosti prebiehal vývoj výmeny a platidiel iným spôsobom. Závisel od rozličných faktorov predovšetkým od stupňa hospodárskeho rozvoja, od geografickej polohy a domácich zásob surovín. V úlohy primitívnych platidiel vystupovali rôzne tovary a produkty. Buď to boli predmety úžitkovej hodnoty – potraviny, pracovné nástroje, zbrane, suroviny alebo výrobky ozdobného charakteru – mušle, kovové náramky, krúžky, či predmety […]

Čítať viac
Vývoj svetového obchodu

Svetový obchod Svetový obchod je jedným z najvýznamnejších oblastí hospodárskeho života. Jeho postavenie a rozvoj sú veľmi úzko späté s praktickým presadzovaním sa komparatívnych výhod, ktoré však z niektorých hľadísk mali diferencovateľný vplyv na svetové hospodárstvo. To sa postupne premietlo do rôznej sociálno-ekonomickej úrovne krajín a ich výrobných vzťahov. Svetový obchod je nielen súčasť širších vonkajších vzťahov, ale aj indikátorom, […]

Čítať viac
KONCEPCIE PODNIKATEĽSKÉHO ÚSPECHU

Koncepcie úspechu Základnou podmienkou pre existenciu podnikania je to, že niečo nové hodnotné (výstup) je dodávané na trh (zákazníkovi), firmou, pre uspokojenie nejakej vonkajšej potreby (konečného užitia). Manažéri často netušia, že ich predstavy (premietnuté do správania) ovplyvňujú ich konanie a zhmotňujú sa do ziskov a strát. Príliš sa sústreďujú na vypočítateľné výsledky, miesto aby sa […]

Čítať viac
Podnikanie a jeho subjekty

Subjekty podnikania Pojmy podnikanie, podnikavosť a podnikateľ sú nevyhnutnými znakmi každej trhovej ekonomiky. Pri vymedzení podstaty podnikania je pomerne obtiažne určiť presné hranice pojmu podnikanie a manažment. Rozdiel medzi podnikaním a manažmentom sa hľadá najmä v tom, že manažmentom sa podnikanie racionálne uvádza do života. Podnikanie je činnosť, ktorú vykonáva podnikateľ samostatne, vlastným menom a […]

Čítať viac
Dejiny peňazí a vývoj peňazí

Proces vývoja Historický  proces vývoja platidiel v hospodárskych dejinách ľudstva sa začal vtedy, keď si človek po prvýkrát uvedomil, že okruh životných potrieb si môže rozšíriť výmenou vlastných produktov za iné, než dokázal vyhotoviť sám. Ten, ktorý chcel mať pracovný nástroj z kameňa alebo z iného materiálu, ponúkal zaň napríklad určité množstvo obilia alebo to, čo výrobca či […]

Čítať viac