Priame zahraničné investície

Vymedzenie pojmu PZI PZI – investície, kt. sú založené na dlhodobom vzťahu k podniku a odrážajú trvalý záujem a kontrolu rezidentským subjektom jednej krajiny (zahraničný investor al. materská spoločnosť) v podniku rezidenta inej krajiny (podnik s PZI afilácia podniku al. zahr. afilácia) Úlohou PZI je získať dlhodobý vplyv na podnik v zahraničí, cieľom investora je […]

Čítať viac
Intimita

Definícia „Potřeba intimity se projevuje přáním důvěrně komunikovat s jinou osobou a prožívat ve vztahu k ní blízkost a vřelost. Je to touha po „splynutí duší“, po tom, aby se naše já prolínalo s já jiné osoby“. Potreba intimity sa podobá afiliacii v tom, že dôverné kontakty s druhým človekom sú cielom samy o sebe. […]

Čítať viac
Rizikový kapitál

Kapitál Neexistuje,žiadna medzinárodne akceptovaná definícia. Často sa používajú pojmy rizikový a rozvojový kapitál (RK) tento kapitál predstavuje strednodobý a dlhodobý externý zdroj financovania podnikateľskej činnosti. Rizikový kapitál je prostriedok pre financovanie zahájenia činnosti spoločnosti, jej rozvoja alebo expanzie, kedy investor rizikového kapitálu nadobúda dohodnutý podiel na vlastnom imaní spoločnosti za poskytnutie určitého objemu finančného kapitálu. […]

Čítať viac
PREDSTAVITELIA – VYKONÁVATELIA – STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU

Predstavitelia strategického manažmentu Odborníkov v oblasti strategického manažmentu, resp. jeho vykonávateľov nazývame strategický manažéri alebo stratégovia. Tak isto ako sa vyvíjal strategický manažment, postupne sa zdokonaľovali ak stratégovia, menilo sa ich vnímanie. Na základe doteraz získaných informácií, ktoré získali rôzni autori môžeme stratégov rozdeliť do týchto skupín: – intuitívni stratégovia, – stratégovia racionalisti. Intuitívny stratégovia […]

Čítať viac