Cieľ motivácie a teória podnecovať zamestnanca

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že všetko okolo manažmentu je náramne jednoduché. Stačí si prečítať základné princípy, začať myslieť v naznačených súvislostiach a úspech je zaručený. Takto to pochopiteľne nie je. Riadenie firmy ako aj motivácia zamestnancov je zložitý proces. Podmienkou kvalitnej práce zamestnancov je, aby vzdelaní a dostatočne kvalifikovaní pracovníci boli motivovaní, […]

Čítať viac
Zamestnávatelia a ich motivácia na Slovensku

Kto je na Slovensku dobrým zamestnávateľom? Zatiaľ tu neexistuje rešpektovaný rebríček firiem, aký robí na americkom pracovnom trhu časopis Fortune. Ministerstvo práce síce už jedenásť rokov vyhlasuje súťaž Zamestnávateľ ústretový k rodine, ale o súťaž nie je veľký záujem. Firmy sa môžu do súťaže samy prihlásiť, nevyhľadáva a nepreveruje ich komisia, ale aj tak o […]

Čítať viac
Proces motivácie zamestnancov v spoločnostiach

Motivačný proces zamestnancov je zložitý proces, ktorý nepozostáva iba z hmotných stimulov, prípade zabezpečenia pracovného prostredia, ale je podmienený individualitou osobnosti zamestnanca. Na druhej strane významnú úlohu v motivačnom procese zohrávajú situačné faktory, ktorým sa zamestnanec prispôsobuje a mení správanie. Motivačný proces je stále sa opakujúci cyklus, ktorý je vyvolaný potrebou na základe vnútorného motívu. […]

Čítať viac
McClellendova teória potrieb

Podľa prof. Ing. Ľibici Bajzíkovej, PhD z katedry manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave, Mcclellandova teória sa tiež dáva do súvislosti s Maslowovou teóriou motivácie. Identifikoval tri najdôležitejšie potreby: potreba výkonu potreba spojenectva potreba moci. Sila motívu je individuálne odlišná, čo je príčinou rôzne intenzívnej aktivity, ktorá závisí od vyššej preferencie orientácie buď na úspech […]

Čítať viac
Herzbergova dvojfaktorová teória motivácie zameraná na obsah

Herzberger so svojimi spolupracovníkmi na základe empirického rozboru analyzoval odpovede na otázky technických a ekonomických pracovníkov v Pittburgu. Pracovníci mali opísať situácie, ktoré im v práci prinášajú spokojnosť alebo nespokojnosť. S pracovnou spokojnosťou sa väčšinou spájali výrazy ako dosiahnutie výsledkov, ocenenie, vlastná práca, zodpovednosť, osobný rozvoj. Išlo vo veľkej miere o určité vnútorné faktory – […]

Čítať viac