Charakteristika spoločnosti

International Business Machines Corporation (IBM), je popredná svetová spoločnosť podnikajúca v odbore informačných technológií. IBM vyrába a predáva počítačový hardvér a softvér a ponúka infraštruktúru, hosťovanie a poradenské služby v oblasti IT, od sálových počítačov až po nanotechnológie.

Spoločnosť vznikla v roku 1888 a akciovou spoločnosťou je od 15. júna 1911. Sídlom spoločnosti je Armonk v štáte New York, USA.

V roku 2012 magazín Fortune zaradil IBM na druhé miesto v rebríčku ako najväčšiu americkú firmu z hľadiska počtu zamestnancov ( 433.362 ). Magazín Forbes zaradil IBM v roku 2011 celosvetovom meradle na 31. miesto z hľadiska príjmov.

Na Slovenku pôsobí spoločnosť IBM International Services Centre s.r.o. od 20. februára 2003 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Branislav Šebo bol vymenovaný do pozície generálneho riaditeľa IBM na Slovensku k 1. januáru 2010. Do spoločnosti nastúpil v apríli 2008 na pozíciu obchodného riaditeľa. Svojim príchodom priniesol vyše 15 rokov skúseností prevažne z oblasti informačných technológií, obchodu a marketingu. Pred príchodom do IBM bol členom výkonného tímu IT spoločnosti, v ktorom mal na starosti strategický rast, nové značky či kľúčové akvizície spolu v 7 krajinách. Medzi jej hlavné činnosti patrí výroba a predaj počítačového hardvéru, softvéru a poskytovanie služieb.

História

Spo­loč­nosť IBM os­lá­vi­la 100 ro­kov od svoj­ho za­lo­že­nia 16. jú­na 1911. Spoločnosť bola založená najskôr ako Computing Tabulating Recording Company (CTR) zlúčením troch spoločností: Tabelovat Machine Company, International Time Recording Company a Computing Scale Company. Spoločnosť CTR prijala v roku 1924 meno International Business Machines, ktoré sa používalo predtým ako názov dcérskych spoločnéstí CRT v Kanade a neskôr v Južnej Amerike.

Po­čas sto ro­kov svo­jej exis­ten­cie hra­la spo­loč­nosť IBM kľú­čo­vú úlo­hu pri tran­sfor­má­cii pod­ni­ka­nia, ve­dy aj spo­loč­nos­ti. De­ji­ny IBM je mož­né vní­mať ako sled vý­znam­ných míľ­ni­kov – od in­ves­tí­cií do vý­skum­ných la­bo­ra­tó­rií v ča­se hl­bo­kej hos­po­dár­skej krí­zy trid­sia­tych ro­kov, cez vý­voj pr­vé­ho pev­né­ho dis­ku, kto­rý dal zá­kla­dy ce­lé­mu od­vet­viu úlož­ných za­ria­de­ní, až po spo­lup­rá­cu s ame­ric­kou vlá­dou na sys­té­me so­ciál­ne­ho za­bez­pe­če­nia.

His­tó­ria IBM pok­ra­čo­va­la ďal­ší­mi od­váž­ny­mi krok­mi, ako nap­rík­lad vy­tvo­re­nie úpl­ne no­vé­ho mo­de­lu vý­poč­to­vej tech­ni­ky, vý­voj main­fra­mu Sys­tem/360, vy­ná­lez čia­ro­vé­ho kó­du ale­bo pred­sta­ve­nie osob­né­ho po­čí­ta­ča, kto­rý za­há­jil po­čí­ta­čo­vú re­vo­lú­ciu. Ne­dáv­no spo­loč­nosť IBM pred­sta­vi­la sys­tém Wat­son, kto­rý uká­zal ďal­šie mož­nos­ti vý­poč­to­vej tech­ni­ky a dá­to­vých ana­lýz v te­le­víz­nom kví­ze Jeo­par­dy!, u nás zná­mej pod náz­vom Ris­kuj.

IBM má dl­hú a bo­ha­tú his­tó­riu aj na Slo­ven­sku. Pr­vá po­boč­ka v Čes­kos­lo­ven­sku vznik­la už v ro­ku 1932, ako šies­ta na európ­skom kon­ti­nen­te a pr­vá v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py. Na Slo­ven­sku bo­la spo­loč­nosť IBM ofi­ciál­ne za­lo­že­ná v ro­ku 1992 a mo­men­tál­ne má po­boč­ky v Bra­tis­la­ve, Ban­skej Bys­tri­ci a Ko­ši­ciach.