Koncepcia tzv.  „7S“ je,  ak dešifrujeme  skratku 7S, uceleným rozborovým  prístupom siedmich vzájomne sa podmieňujúcich faktorov manažérskej činnosti i jej úspešnosti.

Je to :

– stratégia (Strategy),

– štruktúra (Structure),

– personál (Staff),

systémy riadenia (Systems),

– ciele a hodnoty (Shared values),

– štýl riadenia (Style),

– znalosti, schopnosti, zručnosti, návyky (Skills).

Európske nariadenie GDPR sa týka nás všetkých

Nové nariadenie GDPR z roku 2018 zaviedlo na Slovensku predovšetkým jednotnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v celej EÚ. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Názvy jednotlivých faktorov  boli zámerne „prispôsobené“, aby  každý  z  faktorov  z  dôvodu  ľahkého  zapamätania mohol začínať písmenom „S“.

Koncepcia „7S“

Koncepcia „7S“ sa používa pre potreby manažmentu. Definuje základné oblasti, ktoré je treba z pohľadu vrcholného manažmentu riešiť. Pokiaľ identifikujete tieto kľúčové oblasti a vzťahy medzi nimi, a zaistime, aby efekty v jednotlivých oblastiach pôsobili jedným smerom, bude mať táto koncepcia pozitívny prínos.

Z  manažérskych   rozborov  možno  často   dedukovať,  že centrálnym,  integrujúcim článkom  v koncepcii  „7S“ sú  ľudia (personál),   najmä   potom   vedúci   pracovníci.  Vyváženým, harmonickým využitím ostatných faktorov úspešne riadia celkový krátkodobý  i  dlhodobý  rozvoj   firmy.  Avšak  je  to  práve integrujúca  úloha  ľudského  faktoru,  ktorá  je  rozhodujúca nielen pre  spojenie a vyvážené zladenie  faktorov, ale aj pre vznik  synergického  efektu   ich  komplexného  pôsobenia  pre úspešný podnikateľský vývoj.