Povojnové obdobie

V povojnovom období sa svetový obchod vyvíjal podstatne rýchlejšie ako HDP, čo malo za následok oslabenie štruktúry obchodu vo vzťahu k vývozcom surovín a ich importnej schopnosti. Toto oslabenie trvalo až do konca roku 1974, kedy v dôsledku ropných šokov výrazne vzrástol podiel tejto komoditnej skupiny na celkovej medzinárodnej výmene. Od roku 1960 vzrástol aj predstih tempa rastu spracovateľského priemyslu pred tempom rastu HDP.

Najväčší význam vo vývoji hospodárskeho rastu a celého svetového obchodu mala implantácia vedecko-technického pokroku, ktorá ešte viac zosilnila prehlbovanie medzinárodnej deľby práce, kooperačné a špecializačné procesy. Tie sa premietli do prehlbujúcej sa medzinárodnej komplementarity a interdependencie. Internacionalizácia zvýšila rast v oblasti produkcie a vývozu priemyslových výrobkov a zapríčinila pokles v ostatných tovarových skupinách.

Dôsledky vyústenia

V dôsledku vyústenia viacerých následkov zmien uskutočnených vo svetovom hospodárstve zaznamenal celkový hospodársky rast od roku 1973 markantný pokles agregátneho rastu vo väčšine priemyselne vyspelých krajinách OECD, Latinskej Amerike a ZSSR. Išlo predovšetkým o:

  1. konjukturálny pokles tempa ekonomického rastu vyplyvajúci z vyčerpania niektorých rastových výhod, ktoré mala Európa a Japonsko po druhej svetovej vojne – eliminácia nízkej produktivity práce v poľnohospodárstve, prísun moderných technológií, preferenčné opatrenia vo vývoze, prudký rast vnútorného obchodu, rast produktivity práce,…)
  2. nepriaznivé dopady v dôsledku zrušenia fixných výmenných kurzov a zavedenia floatingu v rámci bertton-woodskeho menového systému (tzv. Nixonov šok), nepriaznivé dopady dvoch ropných šokov spôsobených prudkým rastom cien ropy exportovanej krajinami OPEC a tiež netto exportérmi energie. Tieto dopady prehĺbili obchodné, ekonomické a aj vojenské konflikty, čo malo za následok reťazovú reakciu v poruchách ekonomického rastu, menového a finančného systému, a aj celého svetového obchodu.
  3. podstatné zmeny v stratégii realizácie politických a ekonomických cieľov a využívaných nástrojov. Tie sa odzrkadlili v miere ekonomického rastu, nezamestnanosti, vyrovnanosti bežných a kapitálových účtov platobných bilancií, schodkov vo fiškálnej a rozpočtovej politike, zadĺženosti, objemu a stratégie transferu zahraničných investícií, využívania nástrojov na liberalizáciu svetového obchodu,…

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej firmy šetrí vaše náklady

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút.

V 60.rokoch začali krajiny svoj ekonomický rozvoj a zahraničnoobchodné pozície opierať o využívanie vedecko-technických poznatkov. Napriek nedostatočnej surovinovej základni vedeli úspešne využiť svoje technologické prednosti a zlepšenú organizáciu výroby na prekonanie krízy v období prvého a druhého ropného šoku. Podrobnú analýzu možno vidieť v nasledujúcej tabuľke.