História bankovníctva na Slovensku

 1. do 1918
 • Slovensko súčasť Rakúsko-Uhorska
 • ekonomická základňa – baníctvo, hutníctvo
 • 1703 – vznikla prvá banka – Bianco del Giro (založená vo Viedni) – úrokovanie, splácanie štátnych dlhov
 • 1772 – prvý peňažný ústav v Uhorsku – Bratislava = Uhorská kráľovská úverová hlavná pokladnica
 • 1816 – vznikla ako centrálna banka – Privilegovaná rakúska národná banka, v roku 1878 sa pretransformovala na jedinú centrálnu banku v Rakúsko-Uhorsku = Rakúsko-Uhorská banka
 • 1842 – vznikla Bratislavská sporiteľňa ako samostatný peňažný ústav
 • Štúrovci podnietili vznik tzv. ľudového peňažníctva
 • 1844 – vznik prvého peňažného spolku družstevného typu v celej kontinentálnej Európe v Sobotišti = Gazdovský spolok
 • 1867 – Rakúsko-Uhorské vyrovnanie – nový zakladateľský ruch bánk na Slovensku (66 účastinných spoločností – finančné inštitúcie)
 • pred vojnou aj banky z Nemecka
 1. od 1918 – do 1950
 • rozpad Rakúsko-Uhorska
 • vznik nových štátov, aj ČSR – úlohu centrálnej banky prevzal Bankový úrad Ministerstva financií; rozdielna štruktúra v Česku – vychádzalo sa z peňažníctva Rakúsko-Uhorska, banky sústredené a na Slovensku – banky dosť rozdrobené, chceli si upevniť pozíciu
 • 1952 – Zákon o zriadení Národnej banky ČS (začala fungovať 1. 4. 1926)
 • prebiehala nostrifikačná akcia (uznávanie licencií, povolení) – mala negatívny vplyv na vývoj bankovníctva, pretože bola riadená z Prahy
 • 1920 – vznik Slovenskej všeobecnej úverovej banky
 • súčasne sa objavujú filiálky českých bánk na Slovensku

Banky:

Slovenská banka v Ružomberku

Tatra banka (fúzia so sporiteľňou v Martine) – predtým Hornouhorská banka Tatra

Národná banka – účastinná spoločnosť Banská Bystrica (zo Zvolenskej ligovej banky)

 • svetová vojna: 6 bánk

3 regionálna pôsobnosť – Stredoslovenská banka v Banskej Bystrici

Ľudová banka v Ružomberku

Sedliacka banka v Bratislave

 • 1945 bol vydaný „Dekrét prezidenta SR č. 102“ o znárodnení účastinných bánk a stali sa národnými podnikmi
 • 1948 – Národná banka ČS ako emisná banka; Tatra Banka ako jediná poskytovala krátkodobé prevádzkové úvery; Investičná banka – dlhodobé investičné úvery; Ústavy ľudového peňažníctva – zber úspor, Poštová sporiteľňa – ako peňažný ústav s funkciou zúčtovacieho ústredia a pokladničnej služby štátu
 • 1848 – politické zmeny, vplyv na hospodárstvo, ekonomiku
 1. od 1950 – do 1970
 • 1950 – Zákon č. 51/1950 o zriadení Štátnej banky ČS; od 1. 7. 1950 začala činnosť ako centrálne riadený štátny peňažný ústav
 • okrem toho pôsobili na Slovensku: Investičná banka, Živnostenská banka, okresné sporiteľne, rozličné úverové družstvá; jednostupňový bankový systém
 • 1953 – peňažná reforma (úspory sa zredukovali na minimum); reforma sledovala cieľ, aby ľudia boli závislí od štátu, štát získaval značný vplyv v oblasti bankovníctva (Národná banka ČS začala plniť menej rozhodujúcu úlohu); zahraničný obchod zabezpečovala ČSOB; sektor obyvateľstva ČS štátna sporiteľňa; Živnostenská banka – pre určitý okruh súkromnej klientely a styk so zahraničím