Zdroje v malých a stredných podnikoch

V malých a stredných podnikoch sa financovanie orientuje na využitie všetkých dostupných zdrojov, pretože trpia chronickým nedostatkom kapitálu. Majú tiež obmedzený prístup k niektorým finančným zdrojom, predovšetkým kvôli vysokej rizikovosti a ich krátkej životnosti. Na prelome tisícročí bolo financovanie a absencia možností financovania malých a stredných podnikov jednou z najväčších bariér ich rozvoja. Túto skutočnosť možno pripísať kolabujúcemu bankovému sektoru v tomto období a neexistencii alternatívnych kapitálových zdrojov.

Získavanie vlastného kapitálu malých a stredných podnikoch venujeme samostatnú pozornosť z dôvodov:ide o segment podnikateľskej sféry, ktorý je pre národné hospodárstvo osobitne dôležité. Podľa štúdie OECD tvoria malé a stredné podniky v krajinách EÚ 80 až 99% podnikateľských subjektov, zabezpečujú 60 až 70% zamestnanosti a produkujú 60 – 80% hrubého domáceho produktu.

– vklad kapitálu do malých a stredných podnikov je rizikovejšou investíciou v porovnaní s vkladom kapitálu do akciovej spoločnosti. Príčinou sú problémy vyvolávané nižšou kapitálovou silou podniku, nižším stupňom diverzifikácie jeho činnosti…
– vyššia rizikovosť podnikania znamená pre malé a stredné podniky sťažený prístup k finančným zdrojom. Nemajú priamy prístup na kapitálový trh. Pre menší objem majetku, ktorým by mohli ručiť, ťažšie získavajú aj bankové úvery. Preto sa musia hlavne spoliehať na kapitál z vlastných zdrojov .

Podnikanie môže byť financované z niekoľkých zdrojov, v zásade však:
– Z interných zdrojov
– Z externýchzdrojov.

Interné zdroje financovania

Pod financovaním podniku z interných (vnútorných) zdrojov rozumieme pokrývanie jeho potrieb zo zdrojov získaných z činnosti samotného podniku. Podnik v rámci vnútorných zdrojov môže získavať finančné prostriedky zo zisku, z odpisov, z rezerv, zo zdrojov v dôsledku uvoľnenia aktív racionalizáciou, zmenou majetkovej štruktúry a podobne.

Zisk

Zisk je základným vnútorným zdrojom finančných prostriedkov. Výška dosiahnutého zisku, resp. hospodárskeho výsledku závisí od niekoľkých základných činiteľov:

• objemu realizovanej produkcie – rastúci objem znamená aj rast zisku, tento vzťah však nie je priamoúmerný, pretože náklady, ktoré sa s rastom produkcie nemenia – fixné náklady, sa rozpočítavajú na väčší objem výrobkov, čo vedie k znižovanie nákladov na jednotku výroby a pri nezmenených cenách aj k väčšiemu rastu zisku,
• štruktúry realizovanej produkcie – podnik spravidla vyrába niekoľko druhov výrobkov s rozdielnymi nákladmi a predajnými cenami na výrobok,
• ceny jednotky realizovanej produkcie – ovplyvňuje zisk podniku priamo úmerne, t.j. s rastom cien rastie aj zisk,
• nákladov na jednotku realizovanej produkcie – pôsobia na zisk nepriamo úmerne – čím sú nižšie, tým vyšší bude zisk.

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej firmy šetrí vaše náklady

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk. Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018.

V prípade, že podnik vytvára zisk, vlastníci majú dve možnosti. Buď si môžu zisk rozdeliť alebo ho v podniku ponechať. Vybraný zisk znižuje vlastný kapitál alebo vlastné imanie podniku.

Odpisy

Odpisy sú pre podnik peňažným vyjadrením opotrebovania hmotného a nehmotného dlhodobého majetku v priebehu príslušného obdobia životnosti, za ktoré sa zúčtovávajú do nákladov .

Odpisy predstavujú pre podnik náklad, nie však výdavok – ten vzniká momentom platby za dlhodobý majetok. Odpis je ako náklad zakalkulovaný v cene každého výrobku, takže hodnota odpísaného majetku sa podniku postupne vracia späť v podobe tržieb.

Legislatívne je problematika daňových odpisov upravená zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý určuje nasledovné kritériá odpisovania – hmotný majetok – vstupná cena vyššia ako 30 000 Sk a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok (pre samostatné hnuteľné veci),
nehmotný majetok – vstupná cena vyššia ako 50 000 Sk a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok.

Ostatné interné zdroje financovania

Okrem uvedených hlavných zdrojov interného financovania môžu podniky získavať, resp. využívať aj ďalšie zdroje:

• rezervné fondy,
• záväzky,
• pohľadávky,
• zdroje z predaja majetku,
• zdroje z realizácie racionalizačných opatrení.

9 thoughts to “Finančné zdroje malých a stredných podnikov

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.