Charakteristika úspechu

Úspech je výsledkom  spoločenského správania, dá sa k nemu dopracovať rôznymi metódami a do istej miery ho aj dedíme. Záverom  k  často  diskutovanému  súboru otázok „faktorov podnikateľského    úspechu“    naznačíme    vlastnú    syntézu predpokladov podnikateľského úspechu.

Predpokladá   sa,   že   prvou   rozhodujúcou  podmienkou podnikateľského  prežitia  firmy  je  vedieť  efektívne predať svoje výrobky a služby. Preto musí byť v centre podnikateľskej stratégie záujem o každého potenciálneho zákazníka – či už pre doterajšie,  tak  i  pre  nové  výrobky  a  služby, a to podľa potrieb zákazníkov, ktoré firma dokázala realizovať. Najcennejším kapitálom  firmy nie sú  už v súčasnej  dobe

budovy, stroje  a zariadenia, hotové  výrobky, finančné zdroje atď., ale dlhodobým najcennejším zdrojom je podnikový kolektív – ľudia  s  vysokou  profesijnou a kvalifikačnou  úrovňou, ich rozmiestnenie na správnych miestach  adaptujúcich sa rýchle na nové potreby podnikateľskej činnosti firmy atď.

Je  nepochybné, že  rozhodujúcu a  integrujúcu úlohu  pri koncipovaní  i  realizácií  naznačenej  „podnikovej filozofie“ majú  vedúci  pracovníci.  Preto  je  nevyhnutné venovať stálu pozornosť  ich  kvalifikačnému  i  morálnemu  profilu, účelnej obmene a  doplňovaniu. V systéme  ich práce je  nutné zvládnuť „mäkké  metódy“ práce  s ľuďmi  s podporou  moderných systémov riadenia,   založených   predovšetkým   na   použití  modernej informačnej  technológie  (výpočtové   a  informačné  systémy, expertné systémy a pod.).