Výmenný obchod

V každej spoločnosti prebiehal vývoj výmeny a platidiel iným spôsobom. Závisel od rozličných faktorov predovšetkým od stupňa hospodárskeho rozvoja, od geografickej polohy a domácich zásob surovín. V úlohy primitívnych platidiel vystupovali rôzne tovary a produkty. Buď to boli predmety úžitkovej hodnoty – potraviny, pracovné nástroje, zbrane, suroviny alebo výrobky ozdobného charakteru – mušle, kovové náramky, krúžky, či predmety vyjadrujúce bohatstvo, moc a silu – kotly, lebky, zuby dravcov, bubny a pod. V tomto štádiu vývoja výmeny prestavoval mieru hodnoty vo vyspelých starovekých štátoch zväčša dobytok.

Je pravdepodobné, že aj na území Slovenska bol dobytok v mnohých obdobiach praveku i vo včasnej dobe historickej prevládajúcou formou miery hodnoty.

Tovarové peniaze

Pri výmene drobnejších predmetov čoraz častejšie sa uplatňovali kovy. Vysoká hodnota zlata, striebra, medi, neskôr bronzu, ich stálosť, formovateľnosť, možnosť váženia a delenia, boli dôvodom, že v mnohých oblastiach kovy dostali funkciu výmenného prostriedku.

Papierové peniaze

Peniaze ako peniaze, a nie ako tovar sú žiadané nie kvôli nim samým, ale kvôli veciam, ktoré za ne možno kúpiť. Papierové peniaze možno ľahko prenášať a skladovať.

Mali najskôr podobu bankoviek. Banky ich vydávali ako potvrdenky o uložení určitého množstva zlata (peňazí) v banke. Tieto bankovky boli ešte plne kryté zlatom a vymeniteľné za zlato.

Ďalšou formou papierových peňazí boli štátovky, ktoré vydával štát na krytie svojich výdavkov. Štátovky mali zvyčajne nízku nominálnu hodnotu a na rozdiel od bankoviek neboli kryté zlatom a vymeniteľné za zlato. Po zrušení vymeniteľnosti bankoviek za zlato zmizol ekonomický rozdiel medzi bankovkami a štátovkami.

Bezhotovostné (bankové) peniaze

K bankovkám sa neskoršie pripojila tvorba bezhotovostných (bankových) peňazí. Sú to peniaze, ktoré sa tvoria prevažne na základe bankovo-úverových operáciách. Ide o bezhotovostné peniaze, ktoré nemajú vecnú podobu, ale existujú v podobe ihneď splatných, neterminovaných bankových účtov.

Peniaze môžu vystupovať v týchto vonkajších formách :

  1. drobné kovové mince,
  2. papierové peniaze – bankovky, prípadne aj štátovky. Papierové peniaze spolu s mincami tvoria obeživo, hotové peniaze,
  3. bankové (depozitné) peniaze – ide o vklady bez výpovednej lehoty, ktoré možno kedykoľvek vybrať, a o iné vklady premeniteľné na šeky. Existujú v bezhotovostnej podobe, ale možno ich rýchlo zmeniť na hotovosť.
  4. kvázipeniaze – ide o prostriedky s nižším, ale stále relatívne vysokým stupňom likvidity. Zahŕňajú :

Vypracovanie GDPR od outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA

GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Na Slovensku vstúpilo do platnosti 25.5.2018. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

  • termínované vklady, t. j. vklady s určitou výpovednou lehotou,
  • vklady na devízových účtoch,
  • likvidné cenné papiere, predovšetkým vládne obligácie

Elektronické peniaze

Papierové peniaze sa v platobnom styku čoraz viac nahrádzajú tzv. elektronickými peniazmi, t. j. záznamami v pamäti počítačových systémov bánk, platobnými kartami a inými modernými formami peňazí. Prinášajú mnohé výhody – sú rýchlejšie, spoľahlivejšie a informatívnejšie ako šekové knižky.