Fázy strategického manažmentu

Tieto fázy boli sformulované na základe etáp:

– finančné plánovanie,
– dlhodobé plánovanie,
– environmentálne plánovanie,
– integrované strategické plánovanie.

Vypracovanie GDPR od outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Fázy strategického manažmentu:

Najdôležitejšou funkciou finančného plánovania je krátkodobé riadenie, ktoré sa sústreďuje najmä na rozpočtovníctvo a finančnú kontrolu. Je najnižšou fázou vo vývoji strategického manažmentu a súčasne minimom, bez ktorého sa nemôže zaobísť manažment žiadneho typu organizácie, ani úrovne riadenia.

Pri dlhodobom plánovaní ide o stanovenie finančných ukazovateľov a ich prognózovaní na niekoľko rokov dopredu. Význam spočíva v určení efektívnosti podniku, jeho likvidity a ostatných ukazovateľov. Poznanie hodnôt týchto ukazovateľov napomáha podniku k výhodnejším rozhodnutiam o činnosti podniku.

Financie

V rámci konkurencieschopnosti podniku nemusí ísť vždy len o financie, ale aj o iné aspekty, ktoré sú pre zákazníka často krát závažnejšie ako konečná cena produktu. Hlavným nástrojom environmentálneho plánovanie je zistenie potrieb zákazníka a následné ich uspokojenie tak, aby bolo väčšie ako ich očakávanie. A to je úlohou environmentálneho plánovania.

V rámci integrovaného strategického plánovania už samotný názov vypovedá o tom, že integruje finančné, dlhodobé aj environmentálne plánovanie. Okrem jednotlivých typov plánovania obsahuje funkcie implementácie, hodnotenia a kontroly.

One thought to “Fázy vývoja strategického manažmentu podľa Gluecka, Kaufmana a Wallecka”

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.