Motivačný proces zamestnancov je zložitý proces, ktorý nepozostáva iba z hmotných stimulov, prípade zabezpečenia pracovného prostredia, ale je podmienený individualitou osobnosti zamestnanca. Na druhej strane významnú úlohu v motivačnom procese zohrávajú situačné faktory, ktorým sa zamestnanec prispôsobuje a mení správanie.

Motivačný proces je stále sa opakujúci cyklus, ktorý je vyvolaný potrebou na základe vnútorného motívu. Zamestnanec si následne formuje cieľ, ktorý sa snaží dosiahnuť, ale dosiahnutím cieľa sa proces nekončí, pretože sa spravidla objavuje nová potreba, často na vyššej úrovni.

Pracovník musí vnímať nedostatok niečoho, čo mu chýba, čo je preňho dôležité, čo ho zaujíma a čo ma preňho hodnotu. Toto je začiatok motivovanej činnosti, začiatok procesu motivácie. Pod vplyvom týchto skutočností sa pracovník usiluje redukovať, prípadne eliminovať nedostatok. Hľadá možnosti (cesty, spôsoby), aby situáciu, v ktorej sa nachádza, zmenil.

Zvažovanie rôznych okolností podmieňuje jeho osobnosť, výchova a skúsenosť. Na základe toho dochádza k rozhodnutiu o orientácii konania a správania, o intenzite aktivity a vytrvalosti pre prekonávaní prekážok. Následne dochádza k reálnej činnosti – k výkonu.

Základná schéma motivácie:

                                       →      1. Neuspokojená potreba     →

                                   ↑                                                                ↓

  1. Hodnotenie miery uspokojenia       2. Hľadanie spôsobov ako uspokojiť potreby

                                   ↑                                                                ↓

                                                          Zamestnanci

↑                                                                ↓

  1. Odmeňovanie alebo trestanie        3. Cieľovo orientované správanie

↑                                                                ↓

←                 4. Výkon                ←

Pracovník subjektívne hodnotí odmenu a posudzuje, do akej miery mu umožní nasýtiť vnímaný nedostatok niečoho. Dosiahnutý efekt buď absolútne eliminoval nedostatok, a teda prestal existovať, alebo ho čiastočne redukoval a existuje ďalej, ale zmenila sa miera jeho pociťovania. Ak je už pre pracovníka nezaujímavá, alebo ak už nemieni vynakladať úsilie a prekonávať prekážky, potom motív zanikol.

Vypracovanie GDPR od outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Organizácia do procesu motivácie v podstate vstupuje dvakrát. Prvý krát pri rozhodovaní sa o smere, intenzite a vytrvalej činnosti. Pracovníka ovplyvňuje minulá skúsenosť, čiže aj skúsenosť získaná v organizácii, a preto hovoriť o nehmotnej stimulácii pred výkonom. Druhý krát ide o hmotnú stimuláciu (finančnú, nefinančnú) po pracovnom výkone.

Táto stimulácia má mať podiel na redukcii nedostatku a súčasne ide o získanie pozitívnej alebo negatívnej skúsenosti determinujúcej budúcnosť. Toto poznanie je pre organizáciu dôležité a má rozhodne ovplyvniť projekciu stimulačných systémov, no hlavne ich realizáciu.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.