Rozvoj hospodárstva

Rozvoj svetového hospodárstva v tejto fáze je charakteristický rozpadom ideologicky a ekonomicky bipolárneho svetového hospodárstva a obnovou jeho trhového postavenia. Uvoľnili sa obrovské finančné a kapitálové zdroje a tak sa mohli presunúť do tých oblastí, do ktorých to bolo potrebné alebo v ktorých priniesli najväčší benefit.

Napriek mnohým krízovým javom sa vývoj svetového hospodárstva v tejto fáza prejavil vo vyspelých krajinách vo vysokom raste HDP najmä per capita. Prírastky HDP stále viac predbiehali rast exportu v dôsledku nasýtenia vnútornej spotreby.

Obchodné prírastky

Prírastky obchodu boli zaznamenané aj v ďalších krajinách tzv. novoindustrializovaných (Honkong, Singapur, Južná Kórea, Tchai-wan). Tieto krajiny neustále posilňovali svoje postavenie a vytvárali finančné zdroje aj na podporu čínskej ekonomiky, ktorá významne rástla od druhej polovice 90.rokov.

Pre túto fázu je charakteristický rozpad tzv. centrálne plánovaných ekonomík smerom do ich vnútra. K stagnácii vlastných ekonomík prispel zánik RVHP, zjednotenie Nemecka a rozpad ZSSR. Tento stav viedol aj k rozpadu rozsiahlych kooperačno-špecializačných a vzájomých ekonomických väzieb. Prejavilo sa to v prudkom poklese rastu národných dôchodkov, v strate zahraničnoobchodných pozícií a v zhoršení vývoja všetkých ekonomických parametrov. Krajiny sa postupne dostali do pozície marginálneho dodávateľa surovín a výrobkov na svetový trh. Snahou týchto krajín bolo čo najrýchlejšie prejsť zásadnou transformáciou a hlbokou ekonomickou reštrukturálizáciou, čo sa im do konca tisícročia podarilo len čiastočne.

Štvrtú fázu rastu svetového obchodu v 90.rokoch charakterizujú zlepšenia v týchto oblastiach:

  • technologický a organizačný pokrok v primárnej produkcii, priemysle a obchode,
  • zlepšenia v oblasti daní s dopadom na obchodné bariéry,
  • technologická a ekonomická revolúcia v doprave a komunikačných systémoch,
  • zdokonalenie medzinárodných menových a úverových vzťahov,
  • zdokonalenie v oblasti legislatívy a medzinárodného práva.