Strategický manažment

Tento výraz ľudstvo používa už niekoľko tisíc rokov a jeho pôvod pramení z vojnovej terminológie. Jeho pôvod môžeme nájsť v gréckom slove „stratégos“, čo možno preložiť ako generál, pretože stratégos sa skladá z dvoch slov, konkrétne zo slova „stratos“ – vojsko a „ago“ – viesť, no a vojsko vedie práve generál. Môžeme tak povedať, že v širšom slova zmysle znamenalo umenie plánovať, riadiť vojenské operácie a veliť vojsku.

Keď sa prenesieme z armády do iných odvetví, viaceré publikácie, ako príklad uvediem výkladový slovník, vysvetľujú stratégiu ako spôsob plánovania a riadenia činností, ktorými sa má dosiahnuť určitý cieľ (www.slex.sk). Ak porovnáme tento výklad s významom slova stratégos, so zreteľom na manažment podniku, môžeme vidieť, že ako generál musí na dosiahnutie výhry vo vojne plánovať a riadiť procesy a ľudí, tak isto manažér v podniku musí vykonať tieto kroky, aby dosiahol zisk.

Každý autor, ktorý vo svojich publikáciách definoval stratégiu, či už je to Chandler, Quinn alebo Glueck v podstate tvrdia, ak tieto definície zosumarizujeme, že ide o určitý plán, ako dosiahnuť stanovené ciele.

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej firmy šetrí vaše náklady

Na Slovensku vstúpilo GDPR do platnosti 25.5.2018.GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Problémy manažmentu

Veľmi častým problémom, aj u samotných manažérov, je skutočnosť, že pojem stratégia nahrádzajú pojmom taktika. Je síce pravdou, že stratégia a taktika spolu veľmi úzko súvisia, avšak je medzi nimi viacero rozdielov.

Tým najzákladnejším je samozrejme časové hľadisko. Strategické rozhodnutia sú zamerané na dlhšie časové obdobie, avšak taktické majú skôr krátkodobý charakter. Úlohou stratégie je riešiť tie najdôležitejšie a najzásadnejšie otázky týkajúce sa podniku, ktoré najviac ovplyvnia jeho činnosť. Úlohou taktiky je podporovať strategické plány a rozhodnutia, riešiť menej závažné a krátkodobé problémy, napr. bežné dennodenné problémy (Antošová, 2007).
Antošová uvádza aj ďalšie odlišnosti.

4 thoughts to “STRATÉGIA A STRATEGICKÝ MANAŽMENT

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.