Dlhodobé faktory

Päť základných dlhodobých faktorov, ktoré výrazne poznačili i doterajší vývoj svetového obchodu a stanovili nové poradie úspešnosti jednotlivých krajín:

  1. rozhodujúcim ekonomickým fenoménom sa stala medzinárodná deľba práce, ktorej subjekty (krajiny, firmy) dosiahli vzájomnú nezávislosť.
  2. technický rozvoj bol ďalším rozhodujúcim faktorom vo svetovom hospodárstve, lebo viedol k výraznému uvoľneniu niektorých tradičných výrobno-technických väzieb, čo sa premietlo i do posunov v sektorovej štrutkúre.
  3. prejavilo sa výrazné uvoľnenie väzieb medzi obchdonými a kapitálovými transakciami. Ich rozsah je považovaný za zotrvačník rozvoja svetového hospodárstva. Tento vývoj dokazuje, že rastúcu priepasť medzi vývojom reálnej a tzv. symbolovej ekonomiky, ktorá sa prehlbovala s pádom bretton-woodskeho systému, sa okrem iného premietol do mnohonásobne sa opakujúcich transakcií.

V 80.rokoch sa ich rozmach urýchlil nasávaním voľných kapitálových zdrojov, ktorými americká ekonomika zakrývala svoj prehlbujúci sa deficit v štátnom rozpočte.

  1. postavenie USA v rámci medzinárodného podnikania sa zmenilo v prospech Japonska a novoindustriálnych krajín.
  2. priamy vplyv na vývoj svetového obchodu mal i rozpad východného bloku a integračného spoločenstva RVHP, ktorý prispel k homogenizácii trhovej ekonomiky v rámci trhového hospodárstva.