Malé a stredné podniky sa sústreďujú prevažne na dosiahnutie dvoch druhov cieľov:

1. Ciele orientované na zisk – podniky sa zameriavajú na dosiahnutie čo najväčšieho zisku v čo najkratšej dobre,

2. Ciele orientované primárne na trh a až sekundárne na ziskovosť – prvoradým cieľom podniku je dosiahnutie určitého podielu na trhu a z toho vyplývajúci dlhodobý rast.
Súbor transformačných procesov zabezpečujúcich tieto ciel nazývame podnikateľská funkcia. Je to súbor aktivít, ktorý je prednostne orientovaný na podnikateľský úspech a obmedzení podnikateľského rizika.

Hierarchicky sa funkcie malých a stredných podnikov členia nasledovne:
Výrobná – je to súbor výrobných transformačných procesov, pri ktorých sa pretvárajú výrobné faktory na výrobky, či služby s konkrétnymi úžitkovými vlastnosťami. Súčasťou výrobnej funkcie sú:

• Výskumno vývojová funkcia
Investičná funkcia
• Funkcia údržby a opráv
• Funkcia prípravy výroby a podobne…

Obchodná funkcia – je takým transformačným procesom, ktorým sa realizuje obeh na vstupoch a výstupoch podniku. Jej prejavom je efektvna obchodná činnosť v podobe nákupu a efektívna realizácia v podobe predaja. Pomocnými funkciami sú:
• Funkcia nákupu
• Funkcia predaja
• Funkcia reklamy…

Ekonomická funkcia – má podobu hodnototvorného procesu. Jej výsledkom je tovar s cenou, ktorú uznáva trh. Pomocné funkcie ekonomickej funkcie sú:
• Funkcia financovania
• Funkcia účtovná
• Mzdová funkcia …

Sociálna funkcia – je súborom aktív kolektívu zamestnancov, orientovaných nielen na uspokojovanie ich sociálnych potrieb, ale aj na uspokojovanie potrieb samosprávnych územných celkov a tvorby infraštruktúry. Pomocné funkcie:
• Funkcia vzdelávacia
• Funkcia bytová
• Zdravotnícka funkcia
• Zamestnanecká funkcia…

Právna funkcia – je takým prvkom transformčného procesu, v ktorom sa právne vzťahy s okolím podniku transformujú do podnikových predpisov, s cieľom vytvoriť z podniku právne dokonalý fungujúci celok. Pomocné funkcie:
• Funkcia pracovno-právna
• Hospodársko-právna funkcia.

Podľa národohospodárskeho hľadiska sa členia na:

Spoločenskámalé a stredné podniky pomáhajú budovať demokratický a tým aj slobodný pluralitný spoločenský systém. Dávajú každému občanovi možnosť slobodne sa rozhodnúť či sa stane ich zamestnancom. Dávajú tak možnosť realizovať svoje plány. Sú stabilizátorom demokracie.

Hospodárska – malé a stredné podniky prispievajú k zachovaniu konkurencieschopnosti trhu poskytovaním slobodnej voľby pre účastníkov trhu.

Dodávateľská – malé a stredné podniky sa stali dodávateľmi a subdodávateľmi tovarov a služieb nielen pre konečných spotrebiteľov ale aj pre podniky vo významných odvetviach. Sú schopné veľmi rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam na trhu.

Európske nariadenie GDPR sa týka nás všetkých

Nové nariadenie GDPR z roku 2018 zaviedlo na Slovensku predovšetkým jednotnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v celej EÚ. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Štrukturálna – tieto podniky svojou flexibilitou a štrukturálnou adaptabilitou, schopnosťou rýchlejšie využívať nové technológie, znižujú regionálne rozdiely v pracovných príležitostiach, dôchodkov, v zásobovaní, v ponuke služieb a dopravy a tým prispievajú k rovnomernejšiemu a proporcionálnejšiemu rozvoju celej ekonomiky.

Zamestnávateľská – je všeobecne známa pozitívna funkcia pri udržovaní existujúcich pracovných miest a pri tvorbe nových pracovných príležitostí. Tieto podniky dokázali absorbovať množstvo pracujúcich prepustených z veľkých štátnych podnikov v období transformácie.

Inovačná a kultúrna – inovačná funkcia je veľmi dôležitou oblasťou aktivity malých a strených podnikov. Tieto podniky pripisujú väčší význam inováciám výrobkovým ako inováciám procesným. Inovačná činnosť je typická v tých priemyselných odvetviach ktoré sa nachádzajú v počiatočných fázach životného cyklu.

One thought to “Cieľe a funkcie malých a stredných podnikov”

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.