Dotácie sú nenávratné zdroje financovania, sú zároveň ekonomickým nástrojom, prostredníctvom ktorého štát alebo iný územný celok podporuje presadzovanie svojich zámerov.

Formy dotácií

Formy a spôsoby poskytovania dotácií môžu byť rôznorodé, spravidla ich členíme na priame a nepriame. Priame dotácie znamenajú prísun peňažných prostriedkov do podniku. Môže ísť o:

– príspevky pri rozbehu podnikania,
– cenové príplatky, ktoré zvyšujú tržby podniku,
exportné prémie, ktoré vyrovnávajú exportérom rozdiely medzi cenou,
– investičné dotácie, ktoré nemajú za cieľ podporovať aktivitu investorov
– daňové úľavy, t. j. zníženie alebo úplné odpustenie platenia dane.

SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou MH SR. Cieľom agentúry je podporiť rozvoj slovenskej ekonomiky a zlepšiť kvalitu života na Slovensku, a to prezentáciou hospodárskeho prostredia Slovenska, jeho zviditeľňovaním pre zahraničných investorov a pomocou rozvoja investičných projektov. Agentúra vytvára vhodné investičné a „business-friendly“ prostredie na Slovensku. Slovenským malým a stredným podnikateľom napomáha podporou exportných a obchodných príležitostí v zahraničí.

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

EXIM BANKA
jej jediným vlastníkom je štát, ktorý ručí za jej záväzky vzniknuté pri získavaní finančných prostriedkov na zahraničných finančných trhoch a za ostatné záväzky vzniknuté pri financovaní a poisťovaní vývozných úverov.

Istým spôsobom financovania sú aj eurofondy.

One thought to “Dotácie”

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.