Fondy

V rokoch 2007 – 2013 majú aj podnikateľské subjekty možnosť získať podporu z európskych fondov na svoje projekty z rôznych oblastí.

Národný strategický referenčný rámec je základným programovým dokumentom definujúcim použitie fondov EÚ v programovacom období 2007-2013. Rámec definuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Prostredníctvom jedenástich operačných programov by malo Slovensko v rokoch 2007 až 2013 čerpať 11,4 mld. eur.

V operačných programoch sú určené oblasti pomoci, koneční prijímatelia, spolufinancovanie a ďalšie dôležité fakty. Každý operačný program má riadiaci orgán (RO), resp. sprostredkovateľský orgán (SO), ktorý vyhlasuje výzvy na predkladanie projektov.

Výzva sa vyhlasuje pre niektorú z oblastí podpory určenú v operačnom programe. Po vyhlásení výzvy majú žiadatelia niekoľko týždňov na vypracovanie a podanie projektu.

Vypracovanie GDPR od outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

4 thoughts to “Eurofondy

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.