Fondy

V rokoch 2007 – 2013 majú aj podnikateľské subjekty možnosť získať podporu z európskych fondov na svoje projekty z rôznych oblastí.

Národný strategický referenčný rámec je základným programovým dokumentom definujúcim použitie fondov EÚ v programovacom období 2007-2013. Rámec definuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Prostredníctvom jedenástich operačných programov by malo Slovensko v rokoch 2007 až 2013 čerpať 11,4 mld. eur.

V operačných programoch sú určené oblasti pomoci, koneční prijímatelia, spolufinancovanie a ďalšie dôležité fakty. Každý operačný program má riadiaci orgán (RO), resp. sprostredkovateľský orgán (SO), ktorý vyhlasuje výzvy na predkladanie projektov.

Výzva sa vyhlasuje pre niektorú z oblastí podpory určenú v operačnom programe. Po vyhlásení výzvy majú žiadatelia niekoľko týždňov na vypracovanie a podanie projektu.

Vypracovanie GDPR od outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

One thought to “Eurofondy”

  • Mark

    Thanks for your blog, nice to read. Do not stop.

    Odpovedať

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.