Prvá fáza rastu (1870 – 1913)

Táto fáza je charakterizovaná minimalizovanými vládnymi intervenciami do hospodárskeho života, stabilným medzinárodným menovým systémom, voľným pohybom kapitálu a migráciou obyvateľstva, ako aj zavádzaním obchodných prekážok a ciel. Tie boli postupne v niektorých krajinách (Veľká Británia, Čína, Egypt, Turecko, ai.) znížené. V USA, Rusku a Brazílii boli naopak zavedené vysoké clá. Domáca hospodárska politika bola charakteristická zdravým  financovaním, vyrovnanými štátnymi rozpočtami a postupným vznikom sociálneho zabezpečovacieho systému. V niektorých krajinách sa postupne uplatňovali vládne intervencie na urýchlenie výstavby železníc, bankovníctva a ekonomického rastu.

Najrýchlejší ekonomický rast dosiahlo USA, a naopak najmenší v Ázii kvôli koloniálnej vláde a zahraničnej hegemónii. Na druhej strane, v USA rástlo využívanie všetkých druhov surovín, ktoré mala krajina k dispozícii, a taktiež priťahovala zahraničný kapitál a migrantov svojimi rozsiahlymi možnosťami. Domáci investičný rozmach v tomto období dosahoval najvyššie prírastky v rámci celého svetového hospodárstva.

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej firmy šetrí vaše náklady

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút.

Druhá fáza rastu (1913 – 1950)

Vojnové konflikty a krízy charakteristické pre toto obdobie výrazne ovplyvnili svetové hospodárstvo. Prvá i druhá svetová vojna mali katastrofálny dopad najmä na európske ekonomiky a Japonsko. Celosvetová ekonomická kríza v rokoch 1929 – 1933 vyvolala kolaps svetového ekonomického poriadku a bola podnetom k vzniku nových spôsobov štátnych zásahov a intervencií do rozvojových procesov. Išlo najmä o podporu substitúcie dovozu, ai.