Kapitál

Neexistuje,žiadna medzinárodne akceptovaná definícia. Často sa používajú pojmy rizikový a rozvojový kapitál (RK) tento kapitál predstavuje strednodobý a dlhodobý externý zdroj financovania podnikateľskej činnosti.

Rizikový kapitál je prostriedok pre financovanie zahájenia činnosti spoločnosti, jej rozvoja alebo expanzie, kedy investor rizikového kapitálu nadobúda dohodnutý podiel na vlastnom imaní spoločnosti za poskytnutie určitého objemu finančného kapitálu. Kľúčové pre investorov je príťažlivý a realizovateľný podnikateľský zámer, a manažment firmy schopný tento zámer realizovať. Pre financovanie rizikovým kapitálom sú zaujímavé nielen inovatívne podniky, ktoré disponujú potenciálom významného rastu v budúcnosti, ale aj začínajúce malé a stredné podniky s unikátnou myšlienkou a nedostatkom finančných zdrojov na realizáciou svojho nápadu.

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Na Slovensku vstúpilo do platnosti 25.5.2018. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Rizikový kapitál je predovšetkým partnerstvo podnikateľa a investora. Investícia vo forme rizikového kapitálu nie je totiž jednorazové poskytnutie finančných prostriedkov, ale niekoľkoročný proces súžitia podnikateľského subjektu s investorom rizikového kapitálu. Obvykle investor rizikového kapitálu nadobúda minoritný obchodný podiel na
spoločnosti, a síce sa zúčastňuje na prijímaní zásadných rozhodnutí firmy, ale ponecháva bežný chod spoločnosti na nositeľoch podnikateľského zámeru, resp. pôvodných vlastníkoch.

Rozlišujeme tieto typy financovania rizikovým kapitálom:

seed (predštartové, počiatočné financovanie) – dokončenie výskumu, vývoja a overenia počiatočného konceptu, plánu skôr, ako podnik dosiahne štartovaciu fázu,

start-up (štartovacie financovanie) – financovanie poskytované podnikom na vývoj a dopracovanie výroby výrobku alebo služby a na počiatočný marketing, podniky môžu byť vo fáze zakladania (ide o nové podniky) alebo podniky, ktoré sú už založené, ale nepredávajú svoje výrobky, alebo neposkytujú svoje služby pravidelne na komerčnom základe,

other early stage (financovanie počiatočného rozvoja) – podnik dokončil etapu rozvoja výrobku alebo služby a požaduje ďalšie financovanie na začatie komerčnej výroby za účelom dosiahnutia prvých tržieb, podnik zatiaľ nemusí dosahovať zisk,

development expansion (rozvojové financovanie) – financovanie poskytované za účelom rastu a rozvoja už produkujúceho podniku bez ohľadu na to, či už dosiahol bod zlomu, alebo nie, investícia smeruje do rozšírenia výrobných kapacít, rozvoja trhového potenciálu, ďalšieho rozvoja produktu alebo služby, alebo do rozšírenia pracovného kapitálu.

Malé a stredné podniky sú pilierom hospodárstva našej krajny. Majú najvyšší podiel na HDP. Vedia sa prispôsobovať situácii sa na trhu a takysto aj poskytujú veľké množstvo pracovných miest. Zdroje môžu získať buť z interných alebo z cudzých zdrojov.

4 thoughts to “Rizikový kapitál

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.