Úverové financovanie

Najvyhľadávanejšou metódou financovania podnikateľskej činnosti je financovanie prostredníctvom úveru. V tejto časti sa zameriam na bankovú sústavu a úvery o aké podnikateľ môže požiadať.

Banková sústava Slovenskej Republike
Na slovenskom trhu ej veľké množstvo bánk, kde malý a stredný podnikateľ môže požiadať o úver. Od vstupu do Európskej únie sa aj naša banková sústava zmenila z dvojstupňovej na trojstupňovú.

Národná banka Slovenska
Národná banka Slovenska vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ako nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky. Od 1. januára 2009 – dňa zavedenia eura v Slovenskej republike, sa stala súčasťou Eurosystému, tvoriaceho systém centrálneho bankovníctva eurozóny v rámci Európskeho systému centrálnych bánk.

Hlavným cieľom Národnej banky Slovenska je udržiavanie cenovej stability.

Za tým účelom:
• sa podieľa na spoločnej menovej politike, ktorú určuje Európska centrálna banka pre eurozónu,
• vydáva eurobankovky a euromince podľa osobitných predpisov platných v eurozóne pre vydávanie eurobankoviek a euromincí,
• podporuje plynulé fungovanie platobných systémov a zúčtovacích systémov, riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát platobného styku a stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť,
• udržiava devízové rezervy, disponuje s nimi a uskutočňuje devízové operácie podľa osobitných predpisov platných pre operácie Eurosystému,
• vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce z jej účasti v Európskom systéme centrálnych bánk

Komerčné banky
Druhý stupeň bankovej sústavy tvoria komerčné banky. V našej krajine rozlišujeme:

  • obchodné banky a špecializované banky

Komerčná banka sa obyčajne charakterizuje ako finančný sprostredkovateľ presunu dočasne voľných prostriedkov v ekonomike – prijíma vklady od tých, ktorí sporia, a poskytuje pôžičky tým, ktorí majú investičné príležitosti. Vkladateľom na požiadanie vypláca peniaze naspäť alebo ich prevádza na iné účty. Základnými funkciami komerčnej banky sú:
• prijímanie vkladov,
• poskytovanie úverov,
• realizácia platobného styku,
• poskytovanie ďalších finančných a poradenských služieb,
• ovplyvňovanie emisie úverových peňazí a pod.

Európske nariadenie GDPR sa týka nás všetkých

Nové nariadenie GDPR z roku 2018 zaviedlo na Slovensku predovšetkým jednotnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v celej EÚ. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Hlavnou činnosťou obchodných bánk sú úverové, investičné, sprostredkovateľské a zúčtovacie operácie. Základom fungovania sú aktívne a pasívne operácie, ktoré predstavujú sprostredkovanie pohybu dočasne voľných peňažných prostriedkov. Komerčné banky získavajú finančné prostriedky na svoje obchody, takto sa stávajú dlžníkom voči svojim klientom a vyplácajú im úroky z vkladov. Voľné peňažné prostriedky vedia banky potom poskytnúť za určitý poplatok, úrok z úveru, ďalším ekonomickým subjektom.

V súčasnosti pôsobí na Slovensku nasledovných 25 bánk:

Slovenské
• CitiBank
• ČSOB
• ČSOB stavebná sporiteľňa
• Dexia Banka Slovensko
• Istrobanka
• Komerční banka
• OTP Banka Slovensko
• Poštová banka
• Privatbanka
• Prvá stavebná sporiteľňa
• Slovenská Sporiteľňa
• Slovenská záručná a rozvojová banka
• Tatra banka
• UniCredit Bank Slovakia
• VOLKSBANK Slovensko
• Všeobecná úverová banka
• Wüstenrot, stavebná sporiteľňa

Zahraničné
• ABN AMRO Bank
• Banco Mais
• BRE Bank
• CALYON BANK
• Commerzbank AG
• HSBC Bank
• ING Bank
• J&T Banka, a. s.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.