Banková sústava

 1. 1. 1990 – 1. 2. 1992
 • zriadená centrálna banka – ponechala si názov Štátna banka ČS
 • vzniká prvých sedem komerčných bánk: Komerčná banka, Česká štátna sporiteľňa, ČSOB, Živnostenská a investičná banka, VÚB, Slovenská štátna sporiteľňa
 1. 2. 1992 – 31. 12. 1992
 • Zákon č. 21/1992 Z. z. o bankách – konkrétnejšie vymedzil postavenie a činnosť komerčných bánk = povoľoval vykonávať zahraničnú činnosť, vykonávať obchody, stanovil podmienky čiastočnej privatizácie bánk
 • Zákon č. 22/1991 Z. z. o Štátnej banke ČS = ustanovil povinnosti Štátnej banky ČS ako centrálnej banky, jej právomoci, vzťah k vláde, vzťah k štátu, stanovil priame a nepriame nástroje menovej politiky
 1. 1. 1993 –
 • rozdelenie ČS republiky
 • zánik Štátnej banky ČS, vznik NBS a ČNB

Znaky nového bankového systému

 • otvorenosť a konkurenčné zameranie
 • možnosť úpadkov bánk
 • nutnosť ochrany bankového systému – vyplývala z reštrukturalizácie ekonomiky
 • samostatnosť v rozhodovaní v rámci činnosti banky bez možnosti priameho zasahovania zvonku – centrálna banka určuje len rámcové pravidlá
 • nutnosť odstránenia deformácií v správaní ekonomických subjektov
 • fungovanie bankového systému je spojené s fungovaním peňažných a kapitálových trhov
 • v súčasnosti 21 bankových subjektov: 18 slovenských bánk, z toho 9 bánk má povolenie na poskytovanie hypotekárnych úverov + ČSOB, 3 sú sporiteľne; 3 pobočky zahraničných bánk.

Banky od svojho vzniku zabezpečovali úschovu peňazí, sprostredkovanie platieb, a tým i koncentrovali voľné prostriedky na úvery. Bankový úver bol založený na požičiavaní cudzích peňazí, čím sa súčasne utvárali nové peniaze. Prvé banky vznikli proti úžerníkom už v 12. a v 13. storočí v juhoeurópskych mestských štátoch Benátkach a Janove.