Väzby podnikov

Horizontálne väzby podnikov sú vzťahy podnikateľských subjektov a vzťahy podniku ku konečnému spotrebiteľovi, ktorým sú domácnosti. Vzťahy podnikov majú podobu obchodných záväzkových vzťahov, alebo – medzi konkurenčnými podnikmi – ide o prestížne, súťaživé vzťahy.

Obchodné záväzkové vzťahy vznikajú predovšetkým na základe zmlúv. K základným druhom zmlúv podľa Obchodného zákonníka patrí kúpna zmluva, zmluva o dielo, licenčná zmluva, zmluva o úvere, zmluva o uložení veci, zmluva o skladovaní, zmluva o kontrolnej činnosti, zmluva so zástupcami, zmluva o prevádzke dopravných prostriedkov, zmluva o bankových obchodoch, zmluva o tichom spoločenstve.

Okrem obchodných záväzkových vzťahov sú súčasťou horizontálnych vzťahov konkurenčné vzťahy. Konkurenčné horizontálne vzťahy v trhovej ekonomike vytvára najmä dokonalá konkurencia.