Analýza makroprostredia

Predpokladá sa, že vývoj kurzu cenného papiera závisí od vývoja niekoľkých makroekonomických ukazovateľov. Samozrejme, že existuje viacero druhov cenných papierov (tie najbežnejšie sú podnikové akcie a obligácie, resp. dlhopisy), pričom ich správanie je v závislosti od vývoja makroukazovateľov rozdielne.

Vo všeobecnosti sa skúmajú veličiny ako hrubý domáci produkt, miera inflácie, úrokové sadzby alebo daňové sadzby. Ak teda firma pôsobí v krajine, kde je makro vývoj z hľadiska dopadu na cenu cenného papiera pozitívny, práve jej cenné papiere budú pre investora zaujímavé. Predovšetkým z dlhodobého hľadiska, nakoľko pozitívny vývoj ekonomiky je jedným z predpokladov pre pozitívny vývoj podnikateľskej činnosti firiem (a teda zvyšovanie trhovej hodnoty firmy). Tým pádom je aj vyššia pravdepodobnosť výplaty dostatočne zaujímavých dividend.

Pri dennom obchodovaní (daytrading) môže hýbať trhom každá správa ohľadom makroekonomiky. Pri komplexnom pohľade si treba uvedomiť, že najdôležitejšie sú:

zisky spoločností (corporate earnings), ktoré sú základom tvorby HDP (GDP) inflácia (inflation), ktorá je ukazovateľom rastu cien a znakom oslabovania ekonomiky úrokové miery (interest rates), ich rast zvyšuje náklady a oslabuje ekonomiku.

Nasledovné ukazovatele definujú prostredie, v ktorom sa podnik nachádza a sú doležité najmä z dôvodu, že ovplyvňujú svojím vývojom jeho činnosť.

HDP

Hrubý domáci produkt, skrátene HDP (po anglicky Gross Domestic Product-GDP) je hodnota všetkých konečných výrobkov a služieb v danej krajine za určené obdobie, spravidla za rok.

Ako vieme HDP predstavuje a reprezentuje silu a „zdravosť“ ekonomiky. Z nasledovných údajov a grafov možno vyčítať, že HDP má v absolútnom vyjadrení za posledných 5 rokov rastúcu tendenciu. Toto znamená, že podnik má pre svoju činnosť vytvorené vhodné makroekonomické prostredie. Čo sa týka rastu HDP za posledných 5 rokov bol jeho vývoj v rokoch 2003-2006 vyrovnaný. Začal klesať ku koncu roku 2006 a najväčší pokles zaznamenal v 1.Q 2007.  Dôvodom bol predovšetkým slabý export a pokles na trhu s nehnuteľnosťami. 2.Q a 3.Q sa niesli v duchu konjunktúry stavu v 1.Q 2007, čiže opatrenia a zameranie sa na zvýšenie rastu HDP. Čo sa ja podarilo a HDP v 2.Q a 3.Q 2007 rástol. 4.Q 2007- Hlavnou brzdou konjunktúry je prepad realitného trhu a úverová kríza, čo spôsobilo, že firmy a spotrebitelia menej investovali a míňali.

Stavitelia v poslednom kvartáli medziročne znížili investície do výstavby bytových jednotiek o 25,2 %, čo je najväčší pokles za posledných 26 rokov. Pre rok 2008(1.Q a 2. Q 2008) bol vytvorený balíček stimulov pre posilnenie HDP. Cieľom balíčka stimulov, ktorý zahŕňa jednorazové daňové úľavy pre spotrebiteľov a dočasné odpustenie dane pre spoločnosti, je podpora spotrebiteľských a investičných výdavkov, čo by malo ochrániť ekonomiku pred pádom do recesie.  V 3.Q 2008 sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov medziročne znížil o 0,3 %. To je síce menej ako 0,5 %, ktoré predpovedali analytici, ale zároveň ide o najvýraznejší pokles od recesie v roku 2001. Je spôsobený finančnou krízou, ktorá prepukla práve v tomto období, po preverení jednotlivých ukazovateľov či sa jedná o krízu a ich následnom zverejnení.

Vývoj HDP ovplyvňuje akcie spoločnosti tým spôsobom, že ak rastie HDP a ekonomike sa darí tak aj spoločnosti sa darí a trh má rastúci charakter. Pre ovplyvnenie podniku sa tento predpoklad berie do úvahy v dlhodobejšom horizonte (berieme do úvahy oneskorenosť reakcie trhu a subjektov na jeho vývoj a v konečnom dôsledku pozitívny/negatívny vplyv na podnik).