Demografické prostredie

Demografické prostredie má pre marketingových pracovníkov najväčší význam, lebo sa týka ľudí a ľudia tvoria trhy. Medzi najdôležitejšie demografické trendy vo všeobecnosti patri: zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľstva, v počte členov rodiny, v geografickom rozložení populácie, vo vzdelaní a v pracovnom postavení. Sledovanie vývoja populácie a jeho analýza je nevyhnutnou súčasťou stratégie segmentácie trhu. Svetová populácia vykazuje výbušný rast. Zvyšovanie počtu obyvateľov vedie k rastu potrieb, ktoré však nevytvárajú väčšie trhy, kým nie sú kryté dostatočnou kúpnou silou. Ako spoločnosť Microsoft tak aj spoločnosť Apple oslovujú zákazníkov nielen v Amerike ale aj na celom svete.  Na začiatku tretieho tisícročia má Zem viac ako 6 miliárd obyvateľov. Taký nárast svetového obyvateľstva, ako zažívame v súčasnosti, ľudstvo doteraz neza­žilo. Za posledných 50 rokov sa počet obyvateľov sveta viac ako zdvojnásobil Vo vyspelých krajinách akou Amerika je sa počet obyvateľov znižuje resp. stagnuje a obyvateľstvo starne. Oča­ká­va sa, že v priebehu niekoľkých rokov počet obyvateľov miest po prvýkrát v histórii prevýši počet obyvateľov na vidieku.

Ekonomické prostredie

Celková kúpna sila závisí od skutočných príjmov, cien, výšky úspor, úverov, vývoja inflácie, miery nezamestnanosti. Hoci súčasná ekonomická kríza nie je porovnateľná s krízou v rokoch 1929-1933, niet pochýb, že je najväčšia minimálne od 80-tych rokov minulého storočia vo svete a od druhej svetovej vojny vo vyspelých krajinách. Veľkosť krízy a jej globálnosť spôsobuje, že neistota ohľadne smeru budúceho vývoja je neobyčajne veľká. Pokiaľ sa vyspelým ekonomikám nepodarí vyriešiť problémy vo finančnom sektore (najmä vyčistiť finančné inštitúcie od toxických aktív), problémy v reálnej ekonomike sa ešte zosilnia a pád ekonomického rastu môže byť ešte hlbší. Za najväčšie riziká súčasného vývoja vo svete môžeme považovať defláciu, t.j. hrozbu poklesu cien s následným dlhodobým poklesom ekonomického rastu.

Prírodné prostredie

Vlády stále viac zameriavajú svoju pozornosť na ochranu životného prostredia.

Politické prostredie

Vytvára silné vplyvy na rozhodovanie a plánovanie podnikového marketingu. Tvorí ho legislatíva, vládne orgány a záujmové nátlakové skupiny . Vytvorená legislatíva určuje pravidlá hry v podnikovej sfére. –  k parametrom politického prostredia patria zákony na ochranu podnikania, ale aj zákony na ochranu spotrebiteľa a na ochranu záujmov spoločnosti. Zákony na ochranu spotrebiteľa nútia výrobcu, aby pravdivo podával informácie o výrobku

Technologické prostredie

Technologické prostredie má najväčší vplyv na rozvoj oboch spoločnosti. Tvoria ho sily, ktoré majú vplyv na nové technológie, na vývoj nových výrobkov a trhové príležitosti. Obe spoločnosti využívajú množstvo technologických postupov, obe majú množstvo vyvojárov a technológov, ktorí sa snažia vytvárať, inovovať a  prichádzať na trh s takými produktmi, ktoré budú lepšie  ako má konkurencia.