Subjekty podnikania

Pojmy podnikanie, podnikavosť a podnikateľ sú nevyhnutnými znakmi každej trhovej ekonomiky. Pri vymedzení podstaty podnikania je pomerne obtiažne určiť presné hranice pojmu podnikanie a manažment. Rozdiel medzi podnikaním a manažmentom sa hľadá najmä v tom, že manažmentom sa podnikanie racionálne uvádza do života. Podnikanie je činnosť, ktorú vykonáva podnikateľ samostatne, vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnuť zisk. Podnikateľská činnosť sa musí uskutočňovať v rámci platných pravidiel podnikania zakotvených v legislatívnych úpravách.

Podnikavosť sa chápe ako vlastnosť človeka, jeho umenie inovovať, motivovať, vytvárať a využívať príležitosti na rozvoj výrobnej a hospodárskej činnosti, na zvýšenie prosperity podnikateľského subjektu. Podnikateľ – osoba alebo spoločnosť, ktorá podniká. Podľa Obchodného zákonníka podnikateľom je: osoba zapísaná v Obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia, podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitných predpisov.

Európske nariadenie GDPR sa týka nás všetkých

Nové nariadenie GDPR z roku 2018 zaviedlo na Slovensku predovšetkým jednotnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v celej EÚ. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Rozvoj podnikateľskej činnosti má priamu súvislosť s nedokonalosťou trhu, s medzerami v jeho fungovaní. Cieľové zameranie z dokonalého poznania stavu a vývoja trhu. Podnikanie je preto vždy spojené s rizikom, vyžaduje si ochotu podnikateľa podstúpiť toto riziko. Podnikanie ako tvorivá ľudská činnosť má charakteristické znaky.

K najdôležitejším znakom podnikania patria:
1. samostatné konanie hospodárskych subjektov,
2. smelosť a vynachádzavosť,
3. iniciatívnosť,
4. novátorstvo v riešení neštandardných úloh a pri dosahovaní cieľov,
5. schopnosť rozhodovať v podmienkach neistoty,
6. ochota preberať a znášať hospodárske riziko.

V zmysle zákonnej úpravy má podnikanie nasledovné znaky: sústavná činnosť, samostatné vykonávanie, konanie vlastným menom, vlastná zodpovednosť, dosiahnutie zisku. Základnými subjektami podnikania sú: jednotlivci, podnikateľské jednotky. Podnikateľom jednotlivcom môže byť fyzická či právnická osoba, ktorá v zmysle zákonnej úpravy realizuje podnikateľskú činnosť. Vždy ide o právne samostatný, vlastnícky oddelený právny subjekt, reprezentovaný jednotlivcom. Podnikateľskou jednotkou je tiež právne samostatný, vlastnícky oddelený právny subjekt, v ktorom rozvíja podnikanie kolektív podnikateľov.