Rozvoj výrobkov

Vedecko-technický rozvoj a jeho prienik do výroby bežných spotrebných výrobkov, potravín, rozvoj služieb a informatiky znamenal vznik rozsiahlej cenovej diferenciácie a nerovnomerného cenového vývoja v rovnakých tovarových skupinách výrobkov. Tieto výrobky odrážali úroveň, kvalitu ochrannej známky, dizajn, módnosť tovaru, goodwil výrobcov a iné technicko-úžitkové vlastnosti a s tým súvisiace služby. Nerovnomerný cenový vývoj sa však zároveň prejavuje aj v tovaroch, v ktorých už ich cena nie je rozhodujúcim kritériom trhu. Sú to tovary komplementárneho a substitučného charakteru.

K zlomu svetového hospodárstva došlo začiatkom 90.rokov, kedy prišlo k výraznému poklesu HDP na 1,8% a o rok neskôr dokonca na 0,1%. Tento pokles bol zaznamenaný aj v medzinárodnom obchode, ktorý v roku 1991 vzrástol len o 1,5%. Celkový dopyt stlmila stagnácia v oblasti investičnej aktivity v Japonsku, recesia v Severnej Amerike a Západnej Európe. Na druhej strane však industrializované krajiny dosiahli značný rast HDP a exportu. Najmä Čína v posledných 10 rokoch bez prerušenia zaznamenáva viac ako 10%-né prírastky v tvorbe HDP i v exporte. Pretože vývoz surovín, potravín a chemických substrátov stagnoval, úspech zaznamenal len vývoz produkcie spracovateľského priemyslu. Fyzický objem vývozu rastie pomaly, rast cien však zaznamenáva veľký pokrok a do značnej miery prekrýva handicap nižšieho fyzického vývozu. Za posledné roky sa pomerne pozitívne vyvíja obchod so službami v tom najširšom slova zmysle. Jeho rozvoj ako aj jeho tempá podstatne prevyšujú  celkové výsledky za medzinárodný obchod ako taký.

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk. Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018.

Nástup medzinárodného podnikania

Mohutný nástup medzinárodného podnikania sa vyznačuje predovšetkým tým, že premieňa všetky formy medzinárodných operácií, v rámci ktorých tvorí zahraničný alebo medzinárodný obchod len menšiu časť. Čiže ide o zahraničné investície, franchising, medzinárodnú prepravu, atď.