Väzby podniku

Vertikálne väzby podniku a štátu, obce a verejnosti majú čiastočne mocenský charakter. Charakter trhového mechanizmu, podľa ktorého sa správajú podniky, vyžaduje existenciu ekonomického centra štátu a obce, ktoré sú inštitúciami s vertikálnou interakciou na podniky. Úlohou ekonomického centra štátu (ministerstvo hospodárstva, ministerstvo financií a ďalšie hospodárske ministerstvá) je pôsobiť na rozvoj aktivity podnikateľských subjektov vytváraním podmienok na vznik a rozvoj trhu (cenovou liberalizáciou, liberalizáciou zahraničného obchodu), makroekonomicky regulovať ekonomickú stabilitu (stabilitou meny, stabilitou zamestnanosti), vytvárať legislatívne podmienky na rozvoj podnikania (daňové, mzdové, úverové a ďalšie právne predpisy). Ako aj určiť hlavné smery stratégie rozvoja celého hospodárstva.

Podobnú úlohu z hľadiska územnej príslušnosti vo vzťahu k podnikom plnia ekonomické centrá obce, ako sú daňové a živnostenské úrady, úrady práce a ďalšie.Ekonomické centrum štátu a obce realizuje svoj vplyv prostredníctvom hospodárskej politiky. Hospodárska politika štátu pozostáva z parciálnych politík, ktoré nazývame makroregulátory. Sú to: fiškálna politika, protiinflačná politika, vedecko – technická politika, protimonopolná politika, ekologická politika, politika zamestnanosti a sociálna politika, zahraničnoobchodná politika. Ekonomické centrum štátu a obce realizuje svoje mocenské pôsobenie prostredníctvom súboru noriem, stanovujúcich pravidlá a hranice podnikania.

Ostatné skupiny

Ďalšou skupinou vertikálnych väzieb sú interakcie medzi podnikom a verejnosťou. Skupiny občanov poukazujú na následky podnikania v oblasti životného prostredia, poškodzovania zdravia, ohrozovania bezpečnosti, alebo na následky s rušivými vedľajšími účinkami, ako sú pokusy na živých zvieratách, možnosť ekologických havárií a pod. Verejná mienka o podniku teda významne ovplyvňuje jeho podnikateľské aktivity.