Fázy strategického manažmentu

Tieto fázy boli sformulované na základe etáp:

– finančné plánovanie,
– dlhodobé plánovanie,
– environmentálne plánovanie,
– integrované strategické plánovanie.

Fázy strategického manažmentu:

Najdôležitejšou funkciou finančného plánovania je krátkodobé riadenie, ktoré sa sústreďuje najmä na rozpočtovníctvo a finančnú kontrolu. Je najnižšou fázou vo vývoji strategického manažmentu a súčasne minimom, bez ktorého sa nemôže zaobísť manažment žiadneho typu organizácie, ani úrovne riadenia.

Pri dlhodobom plánovaní ide o stanovenie finančných ukazovateľov a ich prognózovaní na niekoľko rokov dopredu. Význam spočíva v určení efektívnosti podniku, jeho likvidity a ostatných ukazovateľov. Poznanie hodnôt týchto ukazovateľov napomáha podniku k výhodnejším rozhodnutiam o činnosti podniku.

Aj tým najväčším podnikateľským subjektom sa stáva, že počas ich „biznis“ činnosti vykonajú rozhodnutia, ktorými môžu byť aj samotná likvidácia sro. Dôvody sú zväčša rôzneho charakteru a vyplývajú z viacerých faktorov, ktoré so sebou nesú ťarchu odchodu z podnikateľského trhu alebo sa jedná len o pocit vytvorenia nového druhu zárobkovej činnosti.

Financie

V rámci konkurencieschopnosti podniku nemusí ísť vždy len o financie, ale aj o iné aspekty, ktoré sú pre zákazníka často krát závažnejšie ako konečná cena produktu. Hlavným nástrojom environmentálneho plánovanie je zistenie potrieb zákazníka a následné ich uspokojenie tak, aby bolo väčšie ako ich očakávanie. A to je úlohou environmentálneho plánovania.

V rámci integrovaného strategického plánovania už samotný názov vypovedá o tom, že integruje finančné, dlhodobé aj environmentálne plánovanie. Okrem jednotlivých typov plánovania obsahuje funkcie implementácie, hodnotenia a kontroly.

One thought to “Fázy vývoja strategického manažmentu podľa Gluecka, Kaufmana a Wallecka”

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *