Stupňe a progresy

Tak ako každá veda, resp. vedný odpor, tak aj strategický manažment prechádzal rôznymi stupňami progresu. Za obdobie vzniku strategického manažmentu možno pokladať 50-te roky 19. storočia, pričom nosnými zmenami chápania strategického manažmentu v jednotlivých obdobiach boli zmeny v konkurenčnom prostredí podnikov a v samotnom vývoji podnikov.

Základom prvej vývojovej etapy (50-te a 60-te roky 19. storočia) je dlhodobé plánovanie. Významnou črtou tejto etapy je relatívne nemeniace sa konkurenčné prostredie, v dôsledku čoho sa podniky zaoberali skôr skúmaním a zlepšovaním vnútorných procesov, aby efektívnym spôsobom využívali svoje zdroje.

Rozvoj strategického manažmentu

Rozvojom vedy a techniky a taktiež nástupom výraznejších ekonomických zmien v externých podmienkach koncom 60-tych a začiatkom 70-tych rokov 19. storočia, nestačilo byť zameraný len na interné prostredie, ale bolo potrebné skúmať tiež neustále sa meniace externé prostredie v okolí podniku. Dlhodobé plánovanie tak nahradilo plánovanie strategické, ktoré je základom pre stanovovanie cieľov podniku a vytvorenie stratégie ako nástroja na dosiahnutie stanovených cieľov (Sakál, Podskľan, 2004).

V polovici 70-tych rokov 19. storočia sa stanovovanie strategických cieľov a vytváranie stratégií doplnilo o ďalšie funkcie manažmentu, konkrétne o implementáciu, pretože pri strategickom plánovaní sa kládla len veľmi malá pozornosť analýze možností, 8

či je stanovený cieľ splniť a hodnotenie a kontrolu, ktorých úlohou bolo posúdenie, či sú stanovené ciele splnené a zhodnotenie celkového štádia ich splnenia. Doplnením týchto funkcií vznikol ucelený systém strategického manažmentu, ktorý predstavuje tretiu vývojovú etapu.
Začiatkom 90-tych rokov 19. storočia nahrádza systém strategického manažmentu posledná etapa, ktorá do dnešného dňa nemá ustálené pomenovanie. Najčastejšie sa uvádzajú tri pomenovania, konkrétne:

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej firmy šetrí vaše náklady

Na Slovensku vstúpilo GDPR do platnosti 25.5.2018.GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

strategický manažment založený na zmene (riadenie mien),
– spolupracujúce stratégie,
superkonkurencia (hyperkonkurencia).

Vznik tejto etapy bol podmienený výraznými zmenami v prostredí, najmä vysokým nárastom konkurencie. Aby bol podnik schopný meniť sa podľa aktuálnej situácie, bolo potrebné prejsť k strategickému manažmentu založenému na zmene. Aby podniky dokázali udržať krok s neustále narastajúcou konkurenciou, začali vytvárať medzi sebou obchodné vzťahy, ktorých základom boli spoločné ciele a strategické rozhodnutia, preto tiež hovoríme o spolupracujúcich stratégiách. Vytvorením partnerstiev sa konkurenčné výhody jednotlivých podnikov spojili do jednej, preto hovoríme o superkonkurencii.

One thought to “Vývojové etapy strategického manažmentu”

  • https://sweet-bonanza-xmas.com

    Having a good time at Sweet Bonanza https://sweet-bonanza-xmas.com/ making cash deposits is very rewarding, especially because, you don’t have to make impressive bets. This immediately allows participants to stretch their money and spend it in small increments at different levels. Thus, you can play for as long as you want and not worry about running out of money in your account. Sweet Bonanza is not hard to win, which is why this game is loved by millions.

    Odpovedať

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.