Model výkonovej motivácie

Pri komplexnom pohľade na vedecké skúmanie výkonovej motivácie môžeme identifikovať niektoré odlišné pohľady na jej konceptualizáciu. Klasický pohľad reprezentovaný McClellandom a Atkinsonom považoval globálne motivačné dispozície za hlavný explanačný konštrukt výkonovej motivácie. Táto koncepcia pracovala s dvomi hlavnými motivačnými dispozíciami, ktorými sú snaha dosiahnuť úspech a strach z neúspechu. Na rozdiel od klasického prístupu, Dwecková považuje ciele za centrálne determinanty vzorcov výkonového správania. Druhý rozdiel spočíva v poňatí hlavných komponentov výkonovej motivácie.

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Na Slovensku vstúpilo do platnosti 25.5.2018. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Predstavitelia obidvoch koncepcií pracovali relatívne samostatne vo vlastných teoretických líniách, až neskôr sa objavili pokusy prepojiť obidva prístupy. Snahu o integráciu klasického a neskorších prístupov k výkonovej motivácii začali hlavne Elliot s Harackiewiczom. Podstata ich práce spočíva v prenesení klasickej dichotómie snaha o úspech/strach z neúspechu do rámca schopnostných/performačných výkonových cieľov. Výsledkom ich výskumov bola trichotomická koncepcia výkonových cieľov, pozostávajúca z nasledujúcich typov cieľov: schopnosť (mastery), performačná snaha (performance-approach), a performačné vyhýbanie (performance-avoidance).

Výsledok motivácie

Výsledkom bol Hierarchický model snahy a vyhýbania vo výkonovej motivácii. Hierarchický koncept výkonovej motivácie sa skladá z troch úrovní. Najvyššiu úroveň tvoria dve hlavné motivačné dispozície, a to snaha dosiahnuť úspech a strach z neúspechu. Na strednej úrovni sa nachádzajú tri rôzne výkonové ciele, ktorými sú orientácia na schopnosť, performačná snaha a performačné vyhýbanie. Uvedené výkonové ciele sú reprezentáciou základných motivačných dispozícií. Tretiu úroveň tvorí výsledné výkonové chovanie.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.