Systém bánk v SR

Zložitý a rozsiahly bankový systém potrebuje ,,riadenie“, ktoré by vykonávalo funkcie, ktoré budú zárukou nepretržitého fungovania celej bankovej sústavy. Takmer vo všetkých krajinách je to centrálna banka.

Poznáme dva druhy bankových sústav:
1. jednostupňová banková sústava
2. dvojstupňová banková sústava

  1. jednostupňovábanková sústava, pri ktorú je charakteristická existencia jedinej inštitúcie, ktorá vykonáva funkcie centrálnej banky a zároveň aj funkcie komerčných bánk. Spravidla funguje v inej než trhovej ekonomike, teda v centrálne plánovanej ekonomike.
  2. dvojstupňová banková sústava – štandardné usporiadanie, typické pre moderné ekonomiky
  3. stupeň – funkcie centrálnej banky
  4. stupeň – sieť komerčných bánk

Centrálna banka – ústrednou, centrálnou bankou na Slovensku je Národná banka Slovenska, ktorá plní dôležité úlohy. Prioritnou je zabezpečovať vonkajšiu i vnútornú stabilitu meny. Jej guvernérom je Ivan Šramko. Centrálna banka kontroluje obeh peňazí, dáva do obehu bankovky a mince, poskytuje jednotlivým bankám úvery, zabezpečuje finančné operácie štátu.

Základné funkcie centrálnej banky

1.je emisnou  bankou

– má výlučné právo dávať do obehou bankovky

– riadi menový vývoj štátu, to znamená, že reguluje množstvo peňazí v obehu

– zodpovedá za devízovú politiku

– určuje kurz meny k menám iných štátov

– stanovuje cenu zlata v bankových operáciách

  1. je bankou pre komerčné banky (banka bánk)

– je riadacim orgánom vo vzťahu komerčným bankám

– určuje pravidlá vzniku a zániku komerčných bánk

– vymedzuje ekonomické prostredie ich podnikania (pravidlá likvidity, úrokovú politiku, podmienky pre obchodovanie s devízovými hodnotami)

stanovuje povinné minimálne bankové rezervy komerčným bankám

– komerčné banky môžu dostať obeživo, ktoré potrebujú pre hotovostný platobný styk len od centrálnej banky

  1. je bankou štátu

– vedie účty rozpočtových prostriedkov

– vykonáva všetky bankové operácie štátu

– zostupuje štát pri rokovaniach s nadnárodnými bankami, menovými inštitáciami a emisnými bankami iných štátov

– udeľuje licencie na vykonávanie vybraných druhov bankových operácii

– určuje pravidlá vstupu zahraničných bánk na územie nášho štátu

– je poverená plnením dlhovej služby, v zákonných rámcoch poskytuje štátu úver

– je oprávnená a povinná vystupovať ako agent štátu pri vydávaní a umiestňovaní štátnych dlhopisov na kapitálov trhu

  1. je správkyňou menových rezerv

– spravuje menové rezervy štátu (zlato a pohľadávky v zahraničných menách)

  1. vykonáva kontrolu nad činnosťou komerčných bánk.