Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že všetko okolo manažmentu je náramne jednoduché. Stačí si prečítať základné princípy, začať myslieť v naznačených súvislostiach a úspech je zaručený.

Takto to pochopiteľne nie je. Riadenie firmy ako aj motivácia zamestnancov je zložitý proces. Podmienkou kvalitnej práce zamestnancov je, aby vzdelaní a dostatočne kvalifikovaní pracovníci boli motivovaní, tzn. aby chceli pracovať. Firma, ktorá chce ovplyvňovať pracovné postoje a správanie zamestnancov podľa svojich potrieb z hľadiska cieľov firmy musí okrem vzdelávacieho programu vytvoriť motivačný program.

Cieľom motivácie je podnecovať zamestnanca ku kvalitnému výkonu, aby jeho dosiahnuté pracovné výsledky boli spojené s možnosťou uspokojiť jeho vnútorné potreby. Motivačné faktory sú individuálne a pôsobia na jedinca rôznou intenzitou.

Európske nariadenie GDPR sa týka nás všetkých

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Medzi motivačné faktory zamestnancov patria:

  • finančné ohodnotenie,
  • sebarealizácia,
  • sociálny program,
  • dobré kolegiálne vzťahy,
  • diferencované manažérske výhody.

Motivačný program nemožno chápať len ako spísanie motivačných faktorov zamestnancov. Musí byť prispôsobený podnikovej kultúre, možnostiam firmy, musí spĺňať zásadu individuálneho motivačného prístupu, nie celoplošného pôsobenia motivačných faktorov.

Motivačnému programu predchádza analýza motivačných prvkov zamestnancov firmy a to štruktúrovanými rozhovormi a dotazníkom. Na základe výsledkov sa určia najviac preferované oblasti motivácie priraďovaním individuálnych motivačných faktorov pre skupiny zamestnancov z hľadiska organizačných úsekov, veku zamestnancov, úrovne riadenia, dĺžky zamestnania.

Na základe týchto poznatkov a posúdením možností firmy sa vypracuje diferencovaný motivačný program pre zamestnancov. Pokiaľ sa manažment firmy riadi takto pripraveným programom vytvára si nástroj na to, aby zamestnanci kvalitnú prácu nielen museli, ale aj chceli vykonávať.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.