My, zamestnanci spoločnosti Microsoft, sme každý deň motivovaní a inšpirovaní spôsobmi, akými naši zákazníci používajú náš softvér pri vytváraní kreatívnych riešení najrôznejších problémov, hľadaní a nachádzaní prelomových nápadov a prepojení s tým, čo je pre nich najdôležitejšie.

Aj my riadime naše podnikanie podobným spôsobom a veríme, že našich sedem základných oddelení ponúka najvyšší potenciál pre služby zákazníkom v nadchádzajúcom desaťročí.

Sme plne orientovaní na našu dlhodobú víziu pomáhať našim zákazníkom v plnom využití ich potenciálu. Rovnako ako neustále vylepšujeme a aktualizujeme naše produkty, chceme trvale rozvíjať našu spoločnosť, aby bola v najlepšej pozícii k urýchlenému vývoju nových technológií a poskytovanie lepších služieb zákazníkom

Naším spoločným plánom je, aby sa takmer štvrť miliarda ľudí, ktorí doteraz nemali prístup k digitálnym technológiám, pridali k ich používateľom do roku 2010.

Organizačná štruktúra

Personal Services Group (PSG) – kladie si za cieľ uľahčovať spotrebiteľom aj obchodným klientom pripojenie k Internetu a ponúkať softvér ako službu na najrôznejších zariadeniach.

Microsoft Network & Personal Services Business Group – jej náplňou je sieťové programovanie, vývoj obchodných riešení, celosvetový predaj a marketing MSN, rovnako ako ďalšie aktivity spoločnosti.

Platforms Group – je zodpovedná za ďalší vývoj platformy Windows a obohacovanie ponuky Windows o ďalšie služby, napríklad ukladanie dát, komunikáciu, notifikáciu, výmenu fotografií alebo počúvanie hudby.

Productivity and Business Services Group – je motorom rozsiahlej vízie spoločnosti Microsoft v oblasti produktivity a obchodných aplikácií a služieb. Skupina stojí v čele snáh vyvinúť produkt postavený na báze služieb, ktorý by čerpal z bohatej ponuky funkcií a schopností Microsoft Office.

Worldwide Sales, Marketing and Services Group – jej cieľom je integrovať predajných a servisných partnerov spoločnosti Microsoft a požiadavky zákazníkov spoločnosti z celého sveta: klientov z radov veľkých spoločností, malých a stredne veľkých firiem, vzdelávacích inštitúcií, výrobcov aplikácií aj spotrebiteľov.

Operations Group – je zodpovedná za správu obchodných informácií a súhrnné obchodné plánovanie. To zahŕňa firemné funkcie, akými sú financie, administratíva, ľudské zdroje a informačné technológie.

Vypracovanie GDPR od outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA

GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Na Slovensku vstúpilo do platnosti 25.5.2018. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Microsoft Research (MSR) – jej náplňou je práca na nových a originálnych riešeniach súčasných aj budúcich vedeckých problémov ohľadom počítačov: cieľom skupiny je zjednodušiť používanie počítačov, vyvinúť softvér pre počítače ďalšej generácie, zdokonaliť proces vývoja softvéru a preskúmavať matematické základy vedy o počítačoch

Kľúčoví vedúci pracovníci

Business Leadership Team, v ktorého čele stojí Bill Gates ako predseda predstavenstva a hlavný softvérový architekt spoločnosti, a Steve Ballmer ako prezident a výkonný riaditeľ (CEO), bol vytvorený v roku 1999 a jeho členmi sú najdôležitejší vedúci pracovníci všetkých divízií spoločnosti Microsoft. Náplňou činnosti tejto skupiny sú diskusie o najdôležitejších otázkach firemnej stratégie a zaisťovanie komunikácie v rámci spoločnosti o obchodných otázkach.

B