Podnikové ciele

V trhovom podnikateľskom prostredí sa úlohy a postavenie podniku odvodzujú od požiadaviek podnikateľského prostredia a vnútorných disponibilných zdrojov podniku. Zmeny vnútorných disponibilných zdrojov (počet a štruktúra pracovníkov, inovácia techniky a technológie, výrobná kapacita) vyvolávajú potrebu aktualizácie cieľového poslania podniku.

Podniky v silnejúcom konkurenčnom prostredí neustále hľadajú nové podnikateľské príležitosti, riešia rizikové situácie, z ktorých vychádzajú ako prosperujúce, alebo ako podniky smerujúce k úpadku a zániku. Cieľové správanie podniku vyplýva z množiny podnikových cieľov, ktoré podnik príjme a verejne deklaruje. Tvorbu cieľov pokladajú za nosnú etapu procesu tvorby podnikateľskej stratégie. Jej výsledkom je cieľ, alebo v zmysle variantnosti podnikateľskej stratégie množina podnikových cieľov.