1. STRATÉGIA

Stratégiou  sa  v   koncepcii  „7S“  rozumie  programové stanovisko  (napr.  vo  forme  dokumentu)  vrcholového vedenia firmy.  Obsahuje  vymedzenie  a  usporiadanie  sústavy  cieľov podnikového  rozvoja v  priestore a  čase, stanovenie  vhodnej

trajektórie  (podmienok,  predpokladov,  ciest,  postupov) ich dosiahnutia i  zabezpečenie pružného spôsobu  adaptácie cieľov i trajektórie  na  podstatné  zmeny  podnikateľskej  činnosti. Hybnou silou  stratégie, a tým  aj dlhodobejšej podnikateľskej činnosti, sú inovácie.

  1. ŠTRUKTÚRA

Štruktúra predstavuje  vymedzenie  prvkov uvažovaného organizačného   systému  (firmy,   závodu,  prevádzky,  ústavu a pod.)  a  ich  vzájomných   väzieb.  V  koncepcii  „7S“  ide o organizačnú štruktúru, kde náplň  prvkov tvorí funkčnú náplň útvarov (odborov, oddelení, kolektívov  a pod.) a väzby tvoria horizontálne   či   vertikálne   informačné   vzťahy   (vzťahy podriadenosti a nadriadenosti,  zdieľania informácii, kontroly atď.).

              3.PERSONÁL

Personálom   –  sa   rozumejú  ľudia,   ktorí  v procese podnikového riadenia plnia  svoje funkčné poslanie (manažérske funkcie) a vytvárajú kolektív so svojou spoločenskou kultúrou.

  1. SYSTÉM RIADENIA

Systém  riadenia  zahŕňa  postupy,  metódy,  techniku a technológiu  riadiacej  práce,  ktorá  uľahčuje  zhodnotenie znalostí, skúseností, schopností a užitočných návykov ľudí pre racionálne plnenie manažérskych funkcií.

  1. CIELE A HODNOTY

Sú základnou orientáciou pre sociálne, hospodárske a  ďalšie poslanie činnosti  podnikového kolektívu (alebo jeho časti), ktoré kolektív spoločne  zdieľa a usiluje o ich splnenie.

  1. ŠTÝL RIADENIA

Je typický  spôsob riadiaceho  jednania vedúcich pracovníkov pri uplatňovaní manažérskych funkcií voči nimi riadenému kolektívu.  Znalostí, schopností, spôsobilostí,  návyky – predstavujú intelektuálne bohatstvo podnikového kolektívu, a tým i zázemie pre úspešné plnenie cieľov riadených procesov

  1. ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, SPOSOBILOSTI a NÁVYKY

Predstavujú intelektuálne bohatstvo podnikového kolektívu, a tým i zázemie pre úspešné plnenie cieľov riadených procesov.

 

Vypracovanie GDPR od outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA

GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Na Slovensku vstúpilo do platnosti 25.5.2018. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.