Koncepcie úspechu

Základnou podmienkou pre existenciu podnikania je to, že niečo nové hodnotné (výstup) je dodávané na trh (zákazníkovi), firmou, pre uspokojenie nejakej vonkajšej potreby (konečného užitia).

Manažéri často netušia, že ich predstavy (premietnuté do správania) ovplyvňujú ich konanie a zhmotňujú sa do ziskov a strát. Príliš sa sústreďujú na vypočítateľné výsledky, miesto aby sa koncentrovali na príčiny úspechov. Pretože úspech je odvodený od toho, že proces, ktorý sme naštartovali, uspel – teda ide o dôsledok čohosi. Podnikový úspech (alebo neúspech) je teda do hmotných hodnôt materializovaný úmysel a rozhodnutia. Tieto rozhodnutia a úmysly sa nazývajú mind-stratégie, stratégie spočívajúce v mentálnom postoji. Následkom dynamiky dnešného obchodného prostredia sú neustále zmeny požiadavkou zákazníkov, chovanie konkurencie, vlastníckych vzťahov, legislatívy atď. Tieto zmeny prinášajú pre podnikateľov nové príležitosti ale aj hrozby. V takomto prostredí rastú ceny informácií, ktoré ako jediné, môžu zabezpečiť včasnú a správnu reakciu na zmenu. Dôležitým faktorom úspešného podnikania dneška je orientácia na zákazníka. Ak chce byť podnikateľ úspešný, mal by sa zaoberať faktormi, ktoré môžu ovplyvniť úspešnosť jeho podnikania.

Podnikateľské predpoklady

Ako každá činnosť aj podnikanie si vyžaduje určité predpoklady. Máme na mysli predpoklady duševné a fyzické.  Nositelia týchto predpokladov predstavujú zvláštnu skupinu ľudí, ktorá sa vo svojej podstate významne odlišuje od všetkých ostatných. Necíti s totiž dobre v ochrannej atmosfére sociálnych istôt. Aby sme mohli objektívne posúdiť, či patríme k tejto skupine, je nadmieru dôležité urobiť si inventár vlastnej osobnosti a objektívne  a sebakriticky zvážiť, do akej miery spĺňame predpoklady nevyhnutné na úspešne podnikanie a sú to práve tieto:

-zodpovednosť, odbornosť, tvorivosť, odvaha, energia a iniciatívnosť.

Okrem odbornosti a špecifický podnikateľskej kvalifikácie si úspešne podnikanie  vyžaduje aj osobnostné predpoklady ako sú: schopnosť znášať pocit neistoty, schopnosť odolávať neúspechu, ochotu znášať riziko, rozhodovaciu a riadiacu schopnosť.