Národná agentúra

NARMSP podporuje rast a rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku s cieľom posilniť konkurencieschopnosť sektorov rámci spoločného trhu Európskej unii a na trhoch tretích krajín. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len NARMSP) vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou Európskej únie a vlády SR. Podporuje rozvoj a rast malého a stredného podnikania v Slovenskej republike s cieľom posilniť konkurencieschopnosť sektora v rámci spoločného trhu Európskej únie a na trhoch tretích krajín prostredníctvom štyroch základných priorít:

• stimulácia rastu sektora,
• zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti,
• internacionalizácia-prienik na nové trhy,
• uľahčenie prístupu MSP ku kapitálovým zdrojom.
V súčasnosti realizuje NARMSP nasledovné finančné aktivity na podporu a rozvoj malého a stredného podnikania: Je organizáciou neziskového charakteru.

Riadenie a kontrolu činnosti agentúry zabezpečujú orgány NARMSP, ktorými sú :

• Zbor zástupcov členov združenia,
• Správna rada,
• Dozorná rada,
• generálny riaditeľ.

Podporné programy Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania

• Štrukturálne fondy

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP“) sa od mája 2004 podieľa na implementovaní projektov financovaných zo štrukturálnych fondov v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby (ďalej len „SOP PS“).
Sekcia štrukturálnych fondov vznikla dňa 1.3.2004 na zabezpečovanie úloh sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO“) pre opatrenie „Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb“ a opatrenie „Podpora budovania a rekonštrukcia infraštruktúry“. Prioritou je rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu SOP PS .

• Mikropôžičkový program

Program sa zameriava hlavne na rozvoj malého podnikania, zvýšenie miery prežitia malých a začínajúcich podnikateľov, udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest v regiónoch Slovenska, a to prostredníctvom riešenia problému prístupu malých a začínajúcich podnikateľov ku kapitálu. Poskytnutím kapitálu pomôcť malým podnikom pri začatí, stabilizovaní a rozvoji podnikateľskej aktivity ako aj preklenutí dočasných problémov pri nedostatku finančných prostriedkov na podnikateľskú činnosť.

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Na Slovensku vstúpilo do platnosti 25.5.2018. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Výška mikropôžičky:
minimálna výška: 1 659,70 € (50 000 Sk)
maximálna výška: 49 790,88 € (1 500 000 Sk)

Splatnosť mikropôžičky:
6 mesiacov až 4 roky (možnosť odkladu prvej splátky istiny až na 6 mesiacov)

Úroková sadzba:
Úroková sadzba je určená ako súčet základnej sadzby Národnej banky Slovenska a marže vo výške 2 % p.a., a to od 01.08.2006 vrátane. Pre určenie výšky úrokovej sadzby je rozhodujúci deň prijatia žiadosti podnikateľa a jej zaevidovanie v príslušnom centre. Výsledná úroková sadzba nesmie klesnúť pod úroveň referenčnej sadzby pre štátnu pomoc, ktorá je zverejňovaná Ministerstvom financií SR.

• Fond Fondov

Fond fondov, s.r.o. (do 10.04.2006 známy ako Seed Capital Company, s.r.o.) bol založený ako dcérska spoločnosť Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania v roku 1994. Cieľom bolo vytvorenie subjektu, ktorý by spravoval prostriedky vyčlenené z programu Phare v rámci Fondu štartovacieho kapitálu.
V roku 1995 sa Fond Fondov, s.r.o. stal jedným z členov, ktorí podnietili vznik Slovenskej asociácie rizikového kapitálu (SLOVCA) a Európskej venture kapitálovej asociácie (EVCA).
Počas svojej existencie podporil Fond Fondov, s.r.o. viac ako 140 firiem formou poskytnutia finančných prostriedkov v celkovom objeme 301 mil. Sk a umožnil vznik viac než 1000 pracovných miest.

PREDMET ČINNOSTI
V súčasnosti spoločnosť spravuje 6 fondov rizikového kapitálu:
– Fond štartovacieho kapitálu – podpora malých a stredných podnikov v SR.
Regionálny fond štartovacieho kapitálu– podpora malých a stredných podnikov v anskobystrickom, žilinskom, košickom a prešovskom kraji.
– Fond INTEG– podpora inovatívnych projektov.
– Fond SISME – podpora inovatívnych firiem.
– Fond Seed Capital- podpora formou seed investícií do novo zakladaných, mladých inovatívnych malých a stredných podnikov v SR
– Mikroúverový Fond – poskytovanie úverov podnikateľom z bratislavského a trnavského kraja.

• Slovenský rozvojový fond

• Program investičnej pripravenosti
Účastníci programu získajú poznatky, ktoré im napomáhajú k lepšiemu orientovaniu sa v ponuke finančných produktov a napomáhajú pri ich kombinácií na financovanie podnikateľského plánu.

• Podpora MSP prostredníctvom siete inkubátorov
• Program vzdelávania, školení a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie

• Program „Monitoring a výskum v oblasti MSP“

• Program „Európske informačné centrum“.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.